Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 375 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 375 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Địa Trạch Lâm

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Khiêu long môn,

Tu khích lãng.

Lôi điện oanh oanh,

Dũng được vạn trượng.

DỊCH NGHĨA

Muốn qua cửa rồng phải hăng,

Cố công vượt sóng mặc thăng mặc trầm.

Chờ khi sấm sét ầm ầm,

Vọt cao muôn dặm công thành danh thơm.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ con giao long nằm chìm dưới đáy ao tù, nhưng chẳng còn bao lâu nữa nó bay bổng lên trời. Hổ báo vốn là loài kỳ lạ, một ngày kia có chổ tựa nương tự nhiên đổi khác, mà mọi người thường không tưởng được. Người xin được quẻ này có thể tin tưởng rằng chẳng lâu nữa hạnh số sẻ được hanh thông.

Ý quẻ nói rằng: muốn đạt được mục tiêu phải nên cố công vượt qua những khó khăn thì sẽ thành công mỹ mãn, như trong quẻ thơ đã dạy ta một cách rõ ràng.

Vậy sự cầu xin của bạn hãy nên cố gắng tiến tới đừng ngại gian nan thì sẽ toại nguyện mai sau, như xưa có câu nói Դhực đắc khổ, trung khổ phương vị nhân thượng nhânԮ Nghĩa là chịu nổi cay đắng thì mới nên người vậy.

Phải cố gắng, mới nên công, sự đời không khó, chỉ khó tự nơi mình, vận hanh thông đến rồi, lo gì.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sơn thượng hữu cổ tùng, đình đình xung hán đẩu, cán lão chi cánh trường, thiên địa sinh vinh cửu.

/ Trên núi có cây thông cổ thụ, Sừng sững chọc tới sông Thiên hà và sao Ngưu đẩu, thân đã già cội, cành lại vương dài, trời đất sinh ra vinh xương mãi./

Quẻ 375, thuần dương. Ma trận 375 chính là trục 3-7-5. Số 3 chính đông, thuộc mộc, số 7 chính tây, 37 đúng là cây mọc suốt từ đông sang tây, như thể vươn tới tận Thiên hà, Tinh đẩu. Cây 35 mọc trên trung tâm thổ (số 5) là thế vững chắc tuyệt vời. Số 3 thuộc Gia đình, số 7 thuộc Tử tức, số 5 thuộc Đức tin, bảo rằng Gia đình, Tử tức minh định một đức tin. Nhấn mạnh hai điều: Điều 1, cát vượng sức khỏe tuổi trời. Điều 2, bằng lòng với hiện tại tươi sang. Nhấn mạnh hai điều này căn dặn đức tu than, vì Dịch là dịch biến, hạnh và bất hạnh chỉ la hư không.

Quẻ 375, cực thái, tích đức.

Đức quẻ: / Nọ tùng bá đầu non cổ mộc/ Cội hóa sừng, cành lá hái sao/ Vươn cao sừng sững vươn cao/ Trường sinh ở giữa ngọt ngào nhân gian/.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top