Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 369 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 369 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Địa Hỏa Minh Di

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Long nhất ngâm, vân tiện hưng,

Xung tiện trực thiên.

Khoái đổ thái bình,

Vi văn vi vũ, quân quân thần thần.

DỊCH NGHĨA

Tiếng giọng rồng ngâm mây nổi liền,

Xung lên bay thẳng cửu trùng thiên.

Thái bình tiên cảnh nay mau thấy,

Văn võ quần thần ý tự nhiên.

LỜI BÀN

Quẻ này cũng chủ thẳng bước thang mây, triệu chứng hạnh thông đủ mặt. Làm quan thì được bạn đồng liêu đồng tâm nhất trí. Đi buôn thì chủ khách giao dịch mua bán ngay thẳng thuận hòa. Làm ruộng thì vợ cấy chồng gặt. Làm thợ lao tư hợp tác, bạn lứa chia ngọt sẻ bùi. Người bói được quẻ này coi như được quẻ đại cát.

Quẻ nói rằng hiện cảnh tình của bạn như con rồng cố lên mây đã nổi. Mây nổi lên thì rồng được thế. Nghĩa là thời vận của bạn đã đến hồi lên hương. Nhứt là đường đời, công danh càng mau may mắn. Vì câu chót quẻ thơ nói: "Văn võ quần thần ý tự nhiên".

Tốt đẹp phong vân gặp hồi. Công danh, vinh hiển trọn đời. Biểu tượng: rồng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hổ xuất kim thương, hữu dũng thành hà tế, chẩm tự sơn ông, phi phú do khả thú.

/ Hổ khi thoát khỏi kim đao, nhưng còn sức mạnh oai hùng, chi bằng như ông già núi, chẳng giầu nhưng thư thái tâm hồn./

Quẻ 369, âm dương thuận lý bất hoàn. Ma trận 369 tự thân không vận động. Một vòng ma trận đã xong, số 9 về lại số 1 khởi động vòng ma trận mới. Số 3 thuộc Gia đình, số 6 thuộc Quý nhân và số 9 thuộc Danh vọng, ba điều này đã thành tựu và đã là quá khứ, quá khứ nhiều hung cát, danh vọng là cuộc tranh đấu lớn. Nay khởi động vòng ma trận mới, quẻ khuyên: Tuy sức lực còn oai hùng lắm, nhưng nên là ông già núi, giầu có chẳng bằng ai nhưng thư thái tâm hồn. Bước ma trận nên từ 1 lên 2 tuần tự vận động. Dù đi theo đường lối, lý tưởng mục đích nào thì cũng nên ngẫm lại quá khứ trong nội dung quẻ 369.

Quẻ 369, tiểu cát, thư thái an khang.

Lợi tam tài, lợi kiến quý, kết giao, lợi nhóm bạn mưu sự hội sự, lợi khuyếch trương buôn bán, lợi kiên nhẫn vượt khó.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top