Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 359 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 359 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Địa Phong Thăng

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Tâm tế đởm khả thắng,

Thở thương tướng chi nhiệm.

Dũng vãng tiền hành,

Thành bại hà tất tại tâm,

Hung trung bả trì đắc định,

Địch nhân tự năng thụ khốn.

DỊCH NGHĨA

Cẩn thận làm gan chẳng sợ gì,

Dù công việc hỏng chẳng hề chi.

Thành công thất bại do trời định,

Nẻo nọ đường này mình cứ đi.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ trương nếu có bị thất bại một chút ít, cũng chẳng đủ để lo ngại. Trái lại, ta còn phải làm tiếp, làm hăng hơn, luôn luôn phải giữ vững lập trường chủ trương. Nếu chỉ vì chút ít thất bại mà rút lui, sợ khó thì chẳng những công lao thưở trước đều mất hết mà đến kẻ địch cũng thừa dịp đến hại ta. Người xin được quẻ này nên phải rõ lẽ đó.

Ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn chẳng khó mà chẳng dễ. Người chỉ nên gan dạ và tính toán cẩn thận trong bước tiến ắt được toại nguyện. Như quẻ thơ nói rất rõ ԣẩn thận làm gan, chẳng sợ gì, dù công việc hỏng có hề chi và câu chót lại nói kẻo nọ đường này mình cứ đi vậy còn gì nghi vấn và chần chờ mà không cố gắng, để tìm một tương lai huy hoàng.

Cứ việc tính, thành bại do trời và do sức mình, thì lo gì. Trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được một con ếch, chớ lo.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thiên niệm khổ tu nhân, chung bất lạc hồng trần, thanh tâm năng kiến đạo, nhiễu nhiễu từng chân linh. / Khổ tu trời giúp cho, sau chẳng vướng bụi trần, tu than phải thanh tâm, nhiễu loạn mất chân linh./

Quẻ 359, thuần dương. Ma trận vận động cùng lúc hai trục 3-5-7 và 5-9-1, các số dương xuất hiện đủ, rồi đứng. Các số dương xuất hiện đủ, có nghĩa là đũ cả bốn phương đông/tây/nam/bắc/ rõ ràng mạch lạc không nghiêng ngả, sai lệch, tứ tuyệt này vận động quanh số 5, trung tâm, Đức Tin, phân định Ngũ Thường: Nhân/Nghĩa/Lễ /Trí/Tín. Nên rằng: Đã theo đuổi việc/sự gì thì phải toàn tâm toàn ý, thủy chung. Một khi tâm nghiêng ngả, sức biếng trễ, chán nản thì không thể tới mục đích, không thể thành tựu. Ma trận cầu phúc Âm.

Quẻ 359, tu thân tiểu cát.

Đức quẻ: / Khổ tu trời giúp cho người, cuối cùng đâu có đọa nơi hồng trần, đạo mầu là phải thanh tâm, nếu tâm bối rối chân linh nào còn./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top