Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 354 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 354 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Địa Thủy Sư

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Lưỡng nhân tại bàng,

Thái dương tại thượng.

Chiếu nhữ nhất thốn tâm,

Tiên cơ tằng biểu minh.

DỊCH NGHĨA

Hai đứa đứng hai bên,

Mặt trời sáng ở trên.

Chiếu mi một tấc dạ,

Tốt xấu tự phân minh.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ giữ mình trung hậu, có thần thánh chứng giám, có người tiên chỉ điểm. Do đó người xin được quẻ này chớ có sơ hở thờ ơ, mà cần phải cố gắng chăm lo sửa mình và chuyên cần để cầu tiến.

Ý quẻ nói tất cả lý sự việc đời, chỉ có hai lẻ như phải, trái; thành, bại; may, rủi, và tốt, xấu ... Vậy sự cầu mưu của bạn thành công hay thất bại, đều do tự mình làm lấy như câu chót đã nói. Do đó phàm mưu cầu việc gì bạn nên mưu tính việc làm ăn đứng đắn, thì mới dễ dàng thành tựu hơn, chớ nên tính chuyện tà ma.

Làm ăn cần tính toán kỹ, và chỉ nên chọn lựa đường ngay, lẻ phải, mới tốt, mới vững.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Quân tử đạo tiêu, tiểu nhân đạo trưởng, âm khí uất uất, dương khí bất dương, như hà như hà thương cổ thâm tàng.

/ Đạo quân tử ngày càng tiêu tán, đạo tiểu nhân ngày lớn lớn dần, khí âm ngùn ngụt làm cho khí dương chẳng bốc lên được là như thế nào, như thế nào? Như người buôn giỏi giấu kín của cải./

Quẻ 354, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 354 vận động cùng lúc ba trục 3-5-7, 5-4-6 rồi

3-4-8 và vận động toàn diện. Nhìn ba trục vận động thấy rõ các số âm xuất hiện đầy đủ, các số dương có xuất hiện, nhưng nhược thiểu, lu mờ. Thế mới hay: Đạo quân tử tiêu tán, đạo tiều nhân lớn thịnh. Chung quy có phải tại số 4? Đúng vậy, vì số 4 kết quẻ 354. Số 4 thuộc phú quý, tiền nó bạc mà! Muốn cát vượng tử tế thì học cách giấu của cải của người buôn giỏi.

Quẻ 354, tu thân thụ hưởng cát vượng.

Lợi tu chỉnh mộ phần gia tộc. Lợi an khang gia trạch.Lợi cầu tài, cầu quan, lợi kiến quí. Lợi nghiệp học, thi cử. Lợi tử tức thành đạt, hiếu nghĩa. Bất lợi tranh cãi kiện tụng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top