Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 353 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 353 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Địa Thủy Sư

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Thử vi hoạn,

Chung tiêu bất đắc ninh.

Miêu nhi nhất khiến.

Kỷ dạ thái bình.

Nhân khởi thức như thú,

Kỳ lý thâm nhân minh.

DỊCH NGHĨA

Cả đêm chuột phá không yên,

Mèo kêu một tiếng êm liền một khi.

Người đâu hiểu thú tinh chi,

Lý do rất rõ, có gì đắn đo.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ tà không thể thắng chính, điều cần nhất là phải đồng tâm hiệp lực để chống đối phòng ngự. Được thế thì kẻ gian ta tuy đông nhưng có gì đáng lo ngại. Có lẽ nào con người lại không bằng con vật sao.

Theo ý quẻ nói, tất cả công việc thành bại đều có lý do của nó, chớ chẳng phải là không. Nên quẻ lấy chuột với mèo mà thí dụ. Sao chuột sợ mèo mà không sợ người, đó là nói cho ta hay, công việc làm không phải việc nào mình đều làm được cả, nghĩa là người này biết kia, người kia biết nọ.

Vậy sự cầu mưu của bạn cần nhờ người ta giúp đở thì mới nên, nếu chỉ ỷ vào sức mình thì khó toại nguyện lắm.

Vừa phải, chẳng xấu chẳng tốt. Cần cậy thế mới thành. Biểu tượng: mèo, chuột.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lưỡng nhân tại bàng, thái dương tại thượng, chiếu chữ nhất thốn tâm, tiên cơ tằng phủ minh.

/ Hai người ở bên cạnh, mặt trời ở trên chiếu rọi cõi lòng, tiên cơ như vậy từng sáng chăng?./

Quẻ 353 thuần dương. Số 5 gánh hai số 3. Ma trận 353 tự thân vận động trục 3-5-7, số 3 còn lại theo bước ma trận lên số 4 vận động ma trận. Số 3 trước hay số 3 sau đều là số 3, kết trục 3-5-7 hay lên số 4 công trạng số 3 cũng đều như nhau, nghĩ thế nào, hành thế ấy, không thể che giấu thủ đoạn hay ganh ghét tỵ hiềm, mặt trời ở trên cao (số 5, đức tin) soi thấu hết. Mọi hành động trên căn bản Gia đình (số 3), Gia đình trên cản bản Đức tin (số 5).

Quẻ 353, Tu thân, tiểu cát..

Đức quẻ:/Hai (số) 3 đứng giữa một (số) 5/ Mặt trời vằng vặc một vầng trên cao/ Mệnh 3 roi chiếu thẳng vào/ Thân 5 biết thế nào là tiên cơ./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top