Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 351 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 351 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Vọng đáo bình an địa,

Giang sơn vạn lý thịnh.

Lục dương phương thảo xứ,

Phong khoái mã đề khinh.

DỊCH NGHĨA

Ngày nay đã đến nơi bình an,

Muôn dặm nước non phong nguyệt nhàn.

Mặt đất cỏ xanh tràn khắp sứ,

Gió thanh dịu dịu ngựa lên đàng.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ tiến một bước tốt một bước, đến nơi nào thắng lợi ở nơi đó. Đi rồi lại đi, cứ đi, cứ đi, đi mãi, chớ có tạm dừng chân. Người xin được quẻ này tất nhiên biết đây là quẻ tốt, đáng mừng rồi.

Câu khởi đầu đã nói đến nơi bình an, đã nói cho bạn hay là vận trình đến lúc hanh thông rồi, và chẳng còn gì lo ngại nữa. Cũng như các câu kế tiếp, vận trình ắt ngàn dặm, cầu mưu như ý, mà chẳng còn sự trở ngại gì cả. Vậy bạn hãy nắm lấy cơ duyên may mắn này.

Vô cùng tốt đẹp. Vận thời thông. Như cây sắc trổ bông. Biểu tượng: ngựa.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Điêu ngạc đương thu thế chuyển hùng, thừa phong phân dục đáo thiềm cung, vinh hoa nhược vấn tương lai sự, tiên hậu danh thanh đạt cửu trùng.

/ Chim điêu, chim ngạc đương thu thế hùng mạnh, cưỡi gió xòe cánh bay tới cung trăng, nếu hỏi việc tương lai thì trước sau vang đến cửu trùng./

Quẻ 351, thuần dương. Ma trận tự thân vận động hai trục 3-5-7 và 5-1-9, tất cả các số dương xuất hiện đủ. Rồi đứng. Số 3 thuộc Gia đình, số 5 thuộc Đức tin, và số 1 thuộc Sự nghiệp, khi kết trục thêm số 7 thuộc Tử Tức, và số 9 thuộc Danh Vọng, nghĩa rằng, 5 việc dương quan trọng nhất của đời người đều xuất hiện, hùng mạnh, cường tráng và bền vững. Số 1 sau khi kết các trục dương, thong thả bước lên số 2, theo bước ma trận. Đây là quẻ đặc biệt, thời Lâm, số 1 là số kết quẻ 351, nếu tu thân vận động thì số 1 lên 2 tiếp tục vận động toàn diện ma trận. Không phải quẻ nào khi vận động hết các trục tứ tuyệt cũng có thể vận động các trục tứ sinh. Quẻ 351 bí mật tàng ẩn ở số 2, phương Tây nam, cung Hôn nhân, quẻ Khôn.

Quẻ 451, lợi dương toàn năng, tu thân cầu âm, cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top