Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 338 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 338 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Bát Thuần Khôn

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Vạn sự bất do nhân kế hiệu,

Nhất sinh tận thị mệnh an bài.

Mạc nghi thái,

Hà tu lục lục hỗn trần ai.

DỊCH NGHĨA

Muôn việc đều do khôn với dại,

Cuộc đời số phận trời an bày.

Có không, không có, mạng bày sẵn,

Lăn lốc chi, làm khổ chí hoài.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết sức người khó thắng nổi mạng trời. Số mạng có cái kỳ là người nếu mạng mà giàu có thì vứt đi không hết, trái lại nếu mạng mà nghèo hèn thì dù có kêu gọi tha thiết đến đâu đi nữa cũng chẳng ăn thua gì. Tuy vậy, chỉ ngồi đợi và trông mong vào mạng cũng chỉ là hạ sách.

Tất cả cảnh tình và vận số của bạn trong giai đoạn này được quẻ thơ cho là: đã được an bày sẵn tất cả, đừng lo lắng làm chi cho mệt tâm, khổ chí. Hãy cứ an tâm mà sống, việc gì đến sẽ đến. Tôi khuyên người đừng cưỡng cầu là hơn.

Nhứt ấm, nhứt trác giai do tiền định. Trời đã dành phần cho mỗi người. Người nào cũng có định mệnh sẵn, lo gì.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất phiến ưu tâm vị khẳng hưu, hoa phùng xuân vũ diễm nan lưu, đắc ý quy hưu, thiết ý quy hưu, tiên gia chỉ thử nhất trù mưu

/ Một mảnh tâm lo chửa chịu thôi, như hoa gặp mưa xuân vẻ đẹp khó còn, đắc ý về nghỉ, thất ý cũng về nghỉ, nhà tu tiên chỉ mưu tính có thế../

Quẻ 338, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 338, tự thân vận động trục 3-8-4, rồi đứng. Nên bằng lòng với sự không vận động này như là sự an bài của số phận. Quẻ 338 vận động trục 3-8-4, số 3 thuộc Gia Đình, số 8 thuộc Trí thức, số 4 thuộc Phú quý, ba diều này được rồi, đời đáng bằng lòng rồi, cũng như tu tiên rồi, đừng cầu xin gì thêm. Đắc ý về nghỉ, không đắc ý cũng về nghỉ, nha tu tiên chỉ mưu tính có thế.

Quẻ 338, hung cát song hành, tu thân đức tin.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top