Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 324 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 324 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Lôi Di

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Chúng khuyển tương tụ,

Lệ xĩ giảo nha.

Giao đầu bãi vĩ,

Chỉ cố khám gia.

DỊCH NGHĨA

Đàn chó tụ nơi đây,

Mài răng mặt hận đầy.

Tính chó chỉ chịu chủ,

Chi đáng tớ gì thầy.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ đồng cam cộng khổ với nhau, mình được người đem hết tâm lực mà sống chết với mình. Chó sủa người ta bất quá chỉ vì trung thành với chủ. Bởi thế người xin được quẻ này có thể coi như quẻ trung cát được (khá tốt).

Công việc làm ăn và việc cầu xin của bạn chưa thông, nuôi quá cao vọng, thì sẽ thất vọng. Vì quẻ ấy con chó tả cảnh rằng, khi chó tụ thành đàn ắt chúng muốn ăn thua tranh hùng, nhưng thực tế bổn tính của nó, chỉ là canh giữ nhà cửa làm tớ mà thôi.

Vậy công việc mưu tính kết quả ra sao? Bạn lấy ý thơ tự đoán, cũng đủ hiểu.

Còn nhiều lôi thôi tranh chấp, công việc e khó thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thê tiến phu hậu nhất đồng hành, hảo tỉ tiên cơ triệu dĩ minh, quân nhược hữu tình tu thiết ký, thập niên ân nghĩa mạc vong tâm.

/ Vợ trước chồng sau nhất trí cùng đi, so với tiên cơ thì điềm đã rõ, anh nếu có cảm tình nên thiết tha ghi nhớ, mười năm ân nghĩa chẳng quên lòng ./

Quẻ 324, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 324 vận động cùng lúc hai trục 3-4-8 và 2-4-9 rồi vận động toàn diện. Số 2 và 4 thế nhị hợp, còn gọi là hậu phương vững mạnh. Số 3 thuộc Gia đình, số 2 thuộc Hôn nhân và số 4 thuộc Phú quý. Đời người khi ba điều Gia đình/ Hôn Nhân/ Phú quý đều thành tựu, nghĩ chẳng còn gì hạnh phúc hơn và nên bằng lòng đừng ham mong cầu gì hơn nữa.

Quẻ 324, tu thân đại cát.

Đức quẻ: /Cùng trên một phiến thuyền đời/ Chồng chèo vợ lái hát lời tiên cơ/ Đá vàng tình tạc thành thơ/ Mười năm ân nghĩa xây cơ đồ thuyền./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top