Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 313 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 313 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Sơn Địa Bác

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Kỳ quái ! kỳ quái !

Tiền phiên lai liễu, kim phiên hựu lai.

Cẩn thận đề phòng,

Vậy vị lộng hoại.

DỊCH NGHĨA

Kỳ quái lạ thay, thực quái kỳ,

Vừa rồi mới lại thế là chi.

Đề phòng cẩn thận chớ sơ sót,

Canh kỹ xem chừng bị phá gì.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết họa vô đơn chí (tai vạ thường đến liên tiếp). Nếu không đề phòng cẩn mật như đề phòng cọp sói, thì làm sao tránh được tai vạ nguy hại. Người xin được quẻ này quyết phải cố gắng phòng bị nghiêm mật mới được.

Theo ý quẻ nói: có lẽ sự cầu xin của bạn từng cầu mong nhưng đã gặp trở ngại phải không? Nếu câu hỏi của quẻ đúng với quá khứ của bạn thì lần này phải kỹ lưỡng và thận trọng hơn, chớ nên sơ sót mà hỏng ngay.

Vậy bạn muốn công việc cầu xin được đến nơi đến chốn hãy nên bền lòng, rút kinh nghiệm và có kế hoạch rồi tiến hành, thì sẽ thành công trong tương lai.

Việc còn đang rối rắm, cần đề phòng và tính toán kỹ thì mọi việc may ra mới thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Canh ngưu phục quy, tịch thổ khai cương, tọa khan thu hoạch, thử tắc đạo lương.

/Trâu cầy ruộng đất, xe phục sẵn đấy, khai thổ vỡ bờ, ngồi xem thu hoạch, thóc lúa đậu ngô./

Quẻ 313 thuần dương. Theo bước ma trận, bảo rằng cát vượng một đời sống cần lao hạnh phúc. Số 3 thuộc Gia đình, số 1 thuộc Sự Nghiệp. Sự nghiệp và Gia đình đều cát vượng hỏi còn muốn gì hơn? Tuy ma trận đứng, không vận động, nhưng bước ma trận thuận hành (tiến dương) số 3 sau từ tốn lên số 4, thuộc Phú quý. Bát vàng ngồi mát trời cho/ Đậu ngô nếp tẻ, thóc bồ chứa chan/.

Quẻ 313, tiểu cát.

Nghĩa cổ: Lợi việc tang điền, lợi cần lao mà hưởng thành quả phú quý.

Nghĩa tân: Sự nghiệp và Gia đình xây dựng trên nền tảng kết đoàn, cần lao, mục đích rõ ràng, chí phấn đấu bền bỉ, được cộng đồng trợ giúp, nhất định gặt hái được thành quả tốt đẹp.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top