Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 301 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 301 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Phong Cổ

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Tam thiên tăng kết xả,

Tứ hải tận tri danh.

Tràng kỵ tuấn mã,

Trực nhập thiên đình.

DỊCH NGHĨA

Giao du kết bạn chỉ ba ngày,

Bốn bề nào ai mà chẳng hay.

Cưỡi ngựa cao to oai lầm bầm,

Thiên đình sang mấy vẫn vào ngay.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ rong ruổi xa gần, lợi đến đương nhiên. Người xin được quẻ này ắt hẳn có hàng trăm việc sắp sẵn trong lòng và hoạt động tất có danh và có lợi.

Cung hỷ, bạn xin được quẻ này, chẳng những toại nguyện và còn là một kẻ tài đức, giàu sang nữa là khác, bởi theo hai câu sau của quẻ thơ "Cưỡi ngựa cao to" và Thiên đình vào ngay đều có ẩn ý tài sắc và giàu sang, đúng như có câu nói: "Thặng Long Khoái Tế"

Cuộc đời được lên hương, duyên phần đẹp mùa thương. Sự sự hanh thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhàn lại phu tử xứ, ngẫu nhiên ngộ nhất nhân, đồng nhan hạc phát, tiếu lý sinh xuân.

/ Thư nhàn đến nhà thầy, ngẫu nhiên gặp một người, da hồng tóc hạc, tài hoa rạng rỡ câu cười./

Quẻ 301, âm dương thuận lý chưa hoàn thành. Ma trận 301, tĩnh không dịch, động thì dịch, động là dịch chuyển số 0 = 5 ma trận 301 dịch thành 351, vận động cùng lúc hai trục 3-5-9 và 1-5-9. Là hai trục Đông/Tây, Nam/Bắc. Dịch hay bất dịch là do nhân định. Số 3 thuộc Gia đình, số 0 thuộc Đức tin và số 1 thuộc Sự nghiệp. Đây là quẻ biến thật hay. Số 3 tuần hoàn ma trận hiện có, số 1 khởi ma trận mới. Hai trục vận động cùng lúc mà không cản trở, xâm hại nhau. Số 0 thuộc âm, ý nghĩa tàng ẩn tứ sinh. Quẻ hiếm gặp, ẩn tàng cát lợi chờ dịch biến.

Quẻ 301, tiểu cát. Ngầu nhiên ngộ nhất nhân/ Bí mật quẻ ở câu này. Bất ngờ gặp Quí nhân, người giúp mình vận động ma trận 301 một cách vô tư, tử tế.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top