Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 297 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 297 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Thủy Mông

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Thừa nã khứ tràng an,

Khán hoa hoa chính phát.

Nhất nhật vũ lai lâm,

Hương sắc tận điêu linh.

DỊCH NGHĨA

Lên đường cưỡi ngựa đến Trường An,

Hoa nở đầy đường chẳng ai màng.

Bỗng bị gió mưa mà thổi rụng,

Làm cho hương sắc đều tiêu tan.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ sự bất đắc ý, chỉ tại thất bại, trụy lạc quá lẹ, trụy lạc, thất bại đều do ở sự kiêu căng mà ra. Nếu biết giữ gìn cẩn thận thì đâu đến nổi hậu quả tai hại như vậy. Cho nên Người xin quẻ này phải coi như một roi quất vào mặt.

Hai câu đầu thực là tốt thay, thành ra cái việc cầu xin hãy nên suy tính. Tính thật kỹ là để tránh những điều không xảy ra cho bạn đó là ý quẻ mách ta thận trọng.

Tiền cát hậu hung, nguy hiểm đến điệp trùng, thận trọng đề phòng gặp cảnh không may xảy ra. Cần bố đức.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mộc trường xuân thiên căn cán, bão tử thực tam thu, chi diệp bất điêu bất tạ, bất kiến căn lao.

/ Cây xuân gốc sâu thân lớn, quả chắc hạt già ở ba tháng thu, mùa thu là cành điêu tàn hoặc chẳng điêu tàn., quả rụng hoặc chẳng rụng, mấy ai thấy được gốc cây bền./

Quẻ 297, âm dương thuận lý hoàn hảo, dương cường, âm nhược. Ma trận 297 vận động cùng lúc hai trục 2-9-4 và 2-7-6, rồi vận động toàn diện ma trận. Kết trục 2-9-4 danh vọng hiện thân là phú quý. Số 7 còn lại thuộc Đoài, thời kim thu, cung tử tức, hàm nghĩa tương lai, kết trục 2-7-6, cảnh: Mùa thu lá cành điêu tàn hay chẳng điêu tàn, quả rụng hoặc chẳng rụng, thì con cháu vẫn còn đó, bởi Bất Kiến Căn Lao/ mấy ai thấy được gốc cây bền.

Quẻ 297, tu thân phúc đức, tiểu cát.

Lợi tam tài phước lộc thọ, lợi đi xa cầu tài. Lợi hôn nhân tử tức, đặc biệt lợi nghiệp học, tấn học, thi cử. Phòng tránh công môn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top