Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 275 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 275 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Địa Tỷ

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Tam thiên xông, tứ địa vị,

Bố trận thành, minh chứng lộ.

Quan mã tề bôn,

Ninh cổ tiến bộ.

DỊCH NGHĨA

Ba cửa trời rồi bốn cửa đây,

Dàn thành trận tuyến vây cho đày.

Ta nên huy động hết quân mã,

Đánh trống cùng xông đột họa may.

LỜI BÀN

Quẻ này ngụ ý bảo làm việc cần phải trí dũng gồm đủ có thế khi lui về mới có thể giữ, lúc tiến lên mới có thể chiến. Người xin được quẻ này khi lâm sự phải biết e ngại lo liệu mưu tính khôn khéo mọi việc mới có thể thành.

Ý quẻ cho biết rằng những việc cầu xin của bạn rất là khó khăn như đánh một trận giặc mà gặp địch thủ bố trí thật chu toàn, muốn phá trận tuyến đó phải đem hết tàn lực binh mã mới may thắng nổi.

Vậy những việc cầu xin của bạn muốn thành đạt như ý nguyện hãy nên có kế hoạch chu toàn và cố gắng không ngừng trong sự cầu mưu thì mới có thể toại lòng.

Việc khó, cố gắng ắt thành công, có kẻ phá hoại thì phải đông xông, tây đột, họa mayŠCầu việc còn chậm, đánh số khó.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sơn, sơn,sơn, sơn thượng kiến mao am, bất tự nhân gian đống vũ, khước như thiên thượng đàm.

/ Núi, núi cùng non, trên non lập một thảo am, không thể ví với nhà cửa ở nhân gian, thảo am khi mất đi, như mây tỏa bầu trời xanh/

Quẻ 275, âm dương thuận lý hoàn hảo, dương cường, âm nhược. Ma trận 275 tự thân vận động cùng lúc ba trục 2-7-6, 2-5-8 và 7-5-3. Tam tài đã được viên mãn. Lòng muốn thoát tục lụy, muốn về ở ẩn nơi rừng thẳm non cao, làm một am tranh nhỏ để chờ ngày cùng am nhỏ hóa vào trời xanh.

Quẻ 275, Đại cát tu thân.

Đức quẻ: /Qua cheo leo núi rừng ngàn/ Đời tiên dựng một thảo am thanh nhàn/ So gì với cõi nhân gian/ Thiên thai cảnh Phật mây vàn vạt xanh../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top