Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 274 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 274 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Địa Tỷ

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Thâm sơn cầm mãnh hổ ,

Hổ tiếu xuất sơn oa.

Dương uy củ sưu,

Hà phạ nhân đa.

DỊCH NGHĨA

Mãnh hổ đang chiếm núi sâu,

Ra hang tiếng rống quỉ thần sầu.

Tinh thần phấn chấn dương oai võ,

Há sợ người đông giết hại ta.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ không ra đời thì thôi, chứ đã ra thì mọi người hoảng hồn bạt vía hết. Đã có oai như danh vậy thì đánh đâu chả thắng, mưu đầu chả thành. Người xin được quẻ này nên ra đời mà tung hoành một phen cho phỉ chí tang bồng.

Theo ý quẻ thì sự cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý mà may mắn chẳng có gì lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng: hiện nay vận số của bạn như cọp dữ đang chiếm cứ ở núi sâu, đó là ý nói được địa lợi tức là có ưu thế, tức là nắm chắc phần thắng trong tay vậy, như thế việc cầu xin của bạn lo chi mà không thành.

Tốt đẹp, dương oai huy hoàng, sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: Cọp, đánh số tốt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tam thiên môn, tứ địa hộ, bố trận thành, minh tụ lộ, quân mã tề bôn, minh cổ tiến bộ.

/ Bố trí thành trận ba cửa trời, bốn cửa đất, sáng rực cả đường, quân mã tề tựu chạy rầm rập, trống dục tiến quân/

Quẻ 274, âm dương thuận lý bất hoàn hảo. Ma trận 274 tự thân vận động cùng lúc hai trục 2-7-6 và 2-4-9. Khi ma trận xuất hiện số 5 là hiện đủ ba cửa trời (1-5-9) và bốn cửa đất (2-4-6-8) là khi ma trận vận động toàn diện. Quẻ 274, với ba thành tựu: Số 2 Hôn Nhân/ Số 7 Tử Tức, số 4 Phú quý. Hôn nhân thuộc hiện tại, Tử Tức thuộc tương lai, hiện tại và tương lai được bảo đảm bằng Phú Quý, là chỗ dựa của sức mạnh, của phô trương, là gang thép của miệng, là đĩa cân của công lý, Quân Mã Tề Tựu/ Trống Dục Tiến Quân, là vậy.

Quẻ 274, đại cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top