Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 261 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 261 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Trạch Tiết

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Chung thân bất tập thương,

Tại thể khước uổng nhiên.

Luân hồi bất năng miễn,

Vĩnh lạc khâm thạnh tạm.

DỊCH NGHĨA

Cả đời chẳng học việc cao siêu,

Phí uổng ngày giờ cuộc sống nhiều.

Rút cuộc luân hồi chẳng thấy lạ,

Lạc vào hầm hố thấy mình tiêu.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: Không thích ở dưới, chỉ cố tranh dành với trên, 2 câu thơ sau là 2 câu thơ cảnh cáo. Hố hốc ngụ ý chỉ địa ngục. Người xin được quẻ này cần phải quay về cảnh ngộ ngay, dùng câu này mà khắc vào bên hữu chỗ ngồi thường ngày.

Quẻ ý nói rằng phàm cầu mưu bất cứ việc gì phải đứng đắn đàng hoàng chớ nên sanh tâm tà ma và phải cố gắng chăm chú việc cầu mưu thì mới nên công, ngược lại bạn chỉ uổng công hao tài chẳng một kết quả nào.

Vậy bạn hãy lưu ý việc mưu cầu mới mong được yên vui tóm lại hiện nay vận trình của người còn xấu. Xấu, mọi việc bế tắc. Sự sự bất minh. Hay hơn là chờ thời.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lưỡng cá tử nữ, đồng đáo tề hành, âm dương hòa hợp, mưu tác hoan hoan.

/ Một đôi nam nữ, cùng đến cùng đi,âm dương hợp hòa., mưu tính công việc vui vẻ, hân hoan./

Quẻ 261, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 261 tự thân vận động cùng lúc hai trục 2-6-7 và 6-1-8, sau đó vận động toàn diện. Số 2 thuộc Hôn Nhân, số 6 thuộc Phúc đức, may mắn và số 7 thuộc Tử tức/ Tương lai, Cả ba đều khởi động thuận lý tốt đẹp.

Quẻ lợi cầu an, cầu hòa, lợi cân bằng thuận lý âm dương.Lợi sinh tồn sinh lý, lợi no ấm hạnh phúc. Lợi hiện tại sum vầy, tương lai an lạc. Đặc biệt lợi hôn nhân, tử tức.

Quẻ 261, tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top