Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 256 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 256 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thủy Thiên Nhu

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Đông Nam Bắc tương lai thành cố khứ,

Yên kế địa, thương sinh vô tồn tế.

Nhược yến dại phấn hùng tâm,

Thủy nguyên bất tri hà xứ.

DỊCH NGHĨA

Đông Nam lượng đất thành như không,

Bá tánh phương kia cũng khổ cùng.

Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn,

Biết đâu được có nước nguồn sông.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ đại nạn sắp đến, kiếp số khó tránh: 3 phương Đông, Nam, Bắc đều không phải là chỗ yên thân. Duy chỉ còn phương Tây là phương bình tỉnh yên ổn, tới đây còn mong là có làm được việc gì. Nhưng lại tiếc phải cái nơi đất khách quê người có định kế lâu dài được không. Người xin được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu chớ có do dự chậm trễ thì may ra mới đỡ được phần nào tai hại.

Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn muốn thành đạt thực là khổ nhọc, vì hai câu sau nói: Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn, mà chẳng biết được nước sông ở đâu. Nghĩa là nước nguồn sống của vạn vật, không nước thì làm sao sống. Vậy việc cầu xin của bạn muốn thành đạt, thì phải chịu gian nan, cố gắng không ngừng thì mới có thể an ủi phần nào.

Muốn nên công, phải gắng sức. Công việc tính toán vô cùng khó. Hãy chờ thời là hơn, bôn ba tranh đấu chẳng có ích gì.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đông nam địa, tương lai tự cố khứ. Yến kế địa, thương sinh vô tồn tế, Nhược yếu đại phấn hùng tâm. Làm sao tìm kiếm được nguồn nước ở nơi nào.

/ Đất đông nam sau này tự thành gò cũ. Đấy Yến kế dân lành ai giúp đỡ? Nếu không gắng sức hùng tâm, làm sao tìm kiếm được nguồn nước ở nơi nào /

Quẻ 256, âm dương thuận lý hoàn hảo.. Ma trận 256 vận động cùng lúc ba trục 2-5-8, 2-6-7 và 4-5-6, đẹp rực rỡ nửa ô ma trận, nhưng đẹp mà không khen, vì nửa ô ma trận trống với số đông, với cộng đồng, với bầy đàn, bao đố kỵ, ganh ghét đang lập mưu tính kế gieo rắc họa ách.

Quẻ 256 không cần bàn thêm việc cầu tam tài, vì mọi sự đều đã đắc thịnh. Chỉ nên cẩn trọng trước nguy nan mê muội, tham sân si, mà bệnh chứng, đoản tuổi trời, tai ương bất ngờ. Nhấn mạnh: Không tìm được nguồn nước, một điều kiện căn bản, quan trọng bậc nhất, yếu tố sống còn của đời sống, thì mọi sự phú quý khác cũng chẵng ích lợi gì.

Quẻ Đại cát phục hung.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top