Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 254 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 254 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Thủy Thiên Nhu

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Dĩ ngoại tâm đầu nguyện,

Thủy tri chí, khí thân.

Tam sơn tu bả ác,

Tần tần định thái bình.

DỊCH NGHĨA

Một khi đã toại nguyện cầu,

Mới hay thành đạt bấy lâu chí mình.

Ba non nắm giữ cho mình,

Luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui.

LỜI BÀN

Quẻ này tượng: Toàn gia bình yên thịnh vượng, danh lợi được cả hai. Việc tốt đẹp vui mừng. Cầu mưu thì có duyên, xuất hành thì đại cát, việc cưới hỏi nhất định thành. Người xin được quẻ này an nhiên thụ hưởng hạnh phúc, khỏi cần phải nghi ngờ gì.

Theo ý quẻ thơ nói trên việc cầu thành hay bại, nên hay không đều do hai chữ trung trinh mà định đoạt. Vì câu chót nói: լuôn luôn ắt được thái bình cảnh vui và tiếp câu thứ ba là: բa non nắm giữ trung trinh Bởi vậy việc cầu mưu của bạn cần phải kế hoạch có đầu có đuôi và đừng nản lòng mà cố gắng cùng thì ắt sẽ nên công trong việc cầu.

Tất cả việc tính toán, cần tính toán nghiên cứu kỹ, trước lúc thực hành, thì mới mong thành sự. Ý quẻ khuyên: thận trọng. Chờ đợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dĩ toại tâm đầu nguyện, thủy tri chí khí thân, tam xuất tu bả ác, tần tần định thái bình.

/ Đã toại tâm mãn nguyện, mới biết lý của khí, ba lần đề xuất nên nắm đầu mối, dần dần định được thái bình/

Quẻ 254, âm dương thuận lý không hoàn hảo. Ma trận 254 tự thân vận động cùng lúc ba trục 2-5-8, 2-4-9 và 5-4-6, rồi vận động toàn diện ma trận. Sau khi vận động hết các trục tứ sinh, vận động tiếp tục các trục tứ tuyệt, vì vậy mới nói là dần dần định thái bình. Vì ma trận tự thân vận động cùng lúc ba trục, rất mạnh mẽ, nên quá trình vận trọng lại đòi hỏi thận trọng, không hấp tấp vội vàng, không chủ quan, khinh xuất. Mọi việc tam tài kết cục đều thành tựu.

Quẻ 254, đại cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top