Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 253 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 253 của Khổng Minh Thần Toán

Quẻ số 253

HẠ HẠ

Thủy Thiên Nhu

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Nạm lan khởi hỏa,

Nghiệt sức tao ương.

Dự phòng đắc lực,

Diệt hỏa thành khang.

DỊCH NGHĨA

Bây giờ lửa cháy lan can,

Trong nhà súc vật nguy nan cùng mình.

Hãy mau cứu vớt chớ khinh,

Dẹp tiêu mối họa, tâm tình sẽ yên.

LỜI BÀN

Quẻ này tượng: Lửa bốc cháy trên lan can, khiến lũ nghiệt súc chết sạch. Chúng chết tất nhiên chẳng hại gì cho mình. Tuy nhiên, nếu không đề phòng cẩn thận lửa ắt bén cháy khắp nhà, nguy hại đến toàn thể cơ nghiệp và an ninh của mình. Bởi thế, Người xin được quẻ này nên đề phòng cẩn thận, chớ để cho tai vạ tới chân mới nhảy, thì nguy đó.

Thời vận còn xấu, làm ăn chưa nên, nên chịu đựng một thời gian nữa, để nghiên cứu công việc trước đã rồi hãy bắt tay vào việc, thì mới nên. Đó là ý quẻ muốn mách cho bạn vậy.

Bất minh, bất thông. Nên lo việc cấp kỳ trước đã, hơn là đi tính chuyện, bao đồng xa xôi. Sau đó, hãy tính tới việc khác. Cầu tài danh còn lâu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hạm lan khởi hỏa, nghiệt súc tai ương, dự phòng đắc lực, diệt hỏa thành khang.

/ Chuồng cũi bốc lửa, súc vật gặp tai ương, phải dự phòng đắc lực, diệt hỏa thành khang./

Số 2 thuộc âm, số 5 và số 3 thuộc dương. Quẻ 253 âm dương thuận lý, hoàn hảo. Ma trận 253 tự thân vận động hai trục 2-5-8 và 5-3-7 rồi vận động toàn diện.Số 2 thuộc Hôn Nhân, số 5 thuộc Đức tin và số 3 thuộc Gia Đình, ba sự này kết cục được an lành. Tại sao lại cảnh báo: Hạm lan khởi hỏa, nghiệt súc tai ương? là bởi sau số 3 là số 4 thuộc Phú quý, phương Thìn thổ, Tốn phong, Tỵ hỏa, cũng là phương vị của Lâu súc. Chuồng trại và súc vật được coi là tài sản giá trị, vì vậy cảnh báo số 4 bốc hỏa (mộc vượng sinh hỏa). Nhưng dù sao cũng chỉ là cảnh báo nguy cơ, phòng hòa tốt là được bình an, thái hòa.Nhấn mạnh: Tai họa bắt đầu từ lửa! (Lửa là Thành tích, thành tích là tiền và danh). Cần thận trọng mọi việc/sự có yếu tố thành tích

Quẻ tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top