Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 252 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 252 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thủy Phong Tỉnh

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Hưu hưu hưu,

Quá kiểu tam niên hựu lực chu.

Bất mãnh tĩnh,

Họa đáo đầu.

Thôi, thôi, thôi,

DỊCH NGHĨA

Đã được 3 năm sáu tháng rồi.

Không hồi tỉnh,

Muốn họa tai ương sẽ đến mình.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ bảo rõ: Tai vạ, lầm lạc đang tới, mọi việc chẳng việc nào thành. Muốn hy vọng để có thể mưu tính làm ăn, cần phải để cho quá ba năm sáu tháng mới chắc. Nếu không nhất định phải chịu những điều nguy hiểm bất trắc. Cẩn thận kẻo lầm lỡ, thua lỗ.

Căn cứ quẻ thơ này mà bàn, quẻ xấu, không có gì đáng cầu nữa, yên phận là hơn, nhất là việc cầu tài nên gạt bỏ ý muốn đó đi vì quẻ quá xấu, nghĩa là vận trình của bạn còn bế tắc chưa được hanh thông thì cầu cái gì được nữa. Hơn nữa xưa có câu: Վhân vì tài, tử. Điểu vì thực, vongԮ Vậy nên tự liệu cho kỹ thôi.

Quá xấu, mọi việc đều bế tắc cả. Yên phận chờ thời, tính cũng mất công mà thôi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hưu hưu hưu, quá liễu tam niên hưu lục chu, bất mãnh tỉnh, họa đáo đầu.

/Thôi, thôi, thôi, đã quá ba năm, lại sáu tuần (vòng) rồi, không tỉnh ngộ thì họa đến ngay

đầu.

Quẻ 252 âm dương thuận lý hoàn hảo, dương nhược, âm cường. Ma trận 252 tự thân vận động trục 2-5-8, rồi đứng, cố công vận động thì vẫn chỉ trì trệ ở vị trí số 2 (Hôn nhân). Trục 2-5-8 là trục thổ, số 2 thuộc Mẹ, thổ lớn (địa) số 8, thuộc con trai út, thổ nhỏ, sơn/núi. Trục thổ đảm trách việc sinh tồn sinh lý. Vì vậy, phải biết bằng lòng thực cảnh sinh tồn/sinh lý hiện hữu, không nên mơ mộng hão huyền. Việc chỉ vận động trục 2-5-8 và sau đó ma trận đứng ở số 2, kéo dài như quẻ dạy: Quá liễu tam niên hưu lục chu (qua ba năm lại sáu tuần rồi!) ma trận vẫn không thể vận động, không nên cố và không thể cố, nếu không tự biết điều đó, ngu dốt, liều mạng với việc/sự không thuận lý tất tai họa đến ngay.

Quẻ 252, hung cát song hành.

Bất lợi việc mong cầu tam tài. Chỉ nên cầu tránh hung họa.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top