Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 250 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 250 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Phong Tỉnh

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Nữ nhi dại,

Hỉ lâm môn,

Giá lương nhân.

Thiêm tử tôn,

Đồng bái thu,

Cảm hoàng ân.

DỊCH NGHĨA

Nay con lớn, hỷ đến nhà,

Tìm vui duyên nợ để mà kết hôn.

Sanh con đẻ cái nối dòng,

Trời ban phước đức ta cùng tạ ơn.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gái lớn thì gả chồng, ai cũng biết có làm thì phải có ăn, không ai lại đem phần đến cho. Nếu tích cực làm việc để trở thành người tốt, thì lo gì mà không có kết quả tốt đẹp. Người xin được quẻ này nên cố gắng nhiều hơn thì phải đẹp.

Theo ý quẻ nói, hiện nay thời vận của bạn đã đến lúc lên hương rồi như con đã trưởng thành vậy. Cho nên, những việc cầu mưu của bạn, hãy nên bước tối đi, sẽ thành đạt ý muốn. Như quẻ nói, đi tìm được duyên nợ cho chúng rồi, thì ắt sinh con đẻ cháu cho mình vậy.

Thời vận hanh thông hạnh phúc đầy đủ. Chẳng lo gì nữa.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nữ nhi đại hỉ lương môn giá lương nhân, thiêm tử tôn đồng bái thụ hoàng ân.

/ Con gái rất mừng khi vu quy lấy được hiền lương, thêm con cháu cúng bái thụ hoàng ân./

Quẻ 250 âm dương thuận lý bất thành. Ma trận 250 tự thân vận động trục 2-5-8 rồi đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 255.

Vận động trục 2-5-8 là trục thổ, cai quản việc sinh tồn sinh lý, mới bảo: Em gái lấy được chồng tốt, đủ cơm ăn áo mặc, rồi sẽ sinh con cháu đàn đống. Và may thêm, vẫn còn một số 0, tĩnh, đang chờ người vận động thành 5. Khi thành 255, hai số 5 cùng dương, xô đẩy nhau vận động, một số 5 theo bước ma trận lên 6, kết trục 5-6-4..giầu sang phú quý bội phần, chỉ còn lo báo đáp ân trên.

Quẻ 250 cát vượng.

Lợi cầu gia trạch khang an, hôn nhân tử tức, nghiệp học, tấn học, thi cử. Bất lợi cầu danh/lộc.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top