Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 243 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 243 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Bát Tuần Khảm

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Nhược thị hữu duyên nhân,

Nhất chỉ tiện hồi thủ.

Chấp mê bất ngộ giả,

Lầu dẫn dã bất tâu.

DỊCH NGHĨA

Nếu là người có nợ duyên,

Chỉ cần một tiếng tức liền trở về.

Say mê mãi chẳng ê hề,

Dù kêu cách mấy nào bề chịu đi.

LỜI BÀN

Quẻ này nói sự mê lầm của người ta thực chỉ là tại người có duyên hay vô duyên mà ra. Một lỡ lầm thành ngàn đời hận. Quay đầu về ấy kiếp trăm năm. Bởi thế cần phải giác ngộ sớm. Nếu trễ thì không kịp nữa đâu. Người xin trúng quẻ này phải nên cảnh tỉnh ngay.

Theo quẻ cho biết: Những điều cầu xin của bạn, cần phải dùng lý trí mà xét nét tiến hành. Tuy nhiên cuộc đời lên hay không cũng có phần thuộc về số phận. Như bài thơ đã nói: Người có duyên kêu một tiếng tức liền trở về cho nên phàm làm việc muốn được thành tựu thì phải có lý trí vậy.

Dở, bất minh, bất thông. Chớ say mê một thứ gì, cần dùng lý trí để xét nét công việc. Cầu tài danh chưa thấy lợi, chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ thời, mới mong.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhược thi hữu duyên nhân, nhất chỉ tiện hồi thủ, chấp mê bất ngộ giả, lũ dẫn dã bất tẩu.

/ Nếu gặp được người có duyên, chỉ vẫy một cái là quay đầu về, còn kẻ cứ chấp mê không tính, dẫn dắt mấy cũng chẳng đi./

Số 2 và số 4 thuộc âm, số 3 thuộc dương. Quẻ 243 âm dương thuận lý, âm cường dương nhược. Ma trận 243 tự thân vận động hai trục 2-4-9 và 3-4-8 rồi vận động toàn diện. Tuy nhiên sự vận động này cưỡng bức bước ma trận, lẽ ra phải 2-3-4/ đàng này lại 2-4-3, nên lời quẻ mới bảo: Nếu gặp được người có duyên, chỉ vẫy một cái là quay đầu về, còn kẻ cứ chấp mê không tính, dẫn dắt mấy cũng chẳng đi. Nghĩa rằng: Ba việc Hôn nhân (2), Phú quý (4), Gia đình (3) phải nên toan tính sắp xếp sao cho thuận thảo, chớ lo quẩn, sợ quanh chẳng làm nên công trạng gì, đời nhạt.

Quẻ 243, không phải quẻ cầu tam tài, tam tài đủ rồi, nên bằng lòng. Quẻ này lợi lạc tu thân ngộ tuệ. Mở lòng phân định sáng tối, thiện ác. Lợi cầu thoát nạn ách.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top