Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 242 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 242 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Bát Tuần Khảm

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Dương đặt quần, Nhật đối dân,

Phùng ngưu khẩu, tiện giảo nhân.

Quân thần hữu tả kinh, nhất cá nhân, nhất cá thần,

Tu trượng chân thần, chưởng cứu thương sinh.

DỊCH NGHĨA

Đàn dê trâu cố cắn người,

Quân thần hoảng hốt tơi bời không yên.

Phải cầu sức mạnh thần tiên,

Chúng sanh được cứu, thương thiên hữu phù.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ lục súc nhiều tai nạn, khiến người chăn dắt cũng phải kinh sợ. Nhà nông bói phải quẻ này tai hại không nhỏ. Tuy nhiên dịch lệ nhất thời qua đi thì nhà nhà mới được yên vui như thường.

Công việc cầu mưu của bạn còn gặp lận đận, gian nan, và trong thời gian gần đây khó mà thành đạt, hãy nên xem xét cho kỹ, phải nương nhờ sức người khác phụ giúp mới thì nên công, vì công việc của bạn có lắm tiểu nhân phá hoại, như lời quẻ nói, con Dê⬠Trâu, ý nói tiểu nhân phá hoại vậy. Cầu mưu của bạn cần phải lưu ý cẩn thận và nương vào kẻ có sức mới được.

Đang bị tiểu nhân phá hoại, khó mong, cần có tay trợ hữu, hay quý nhân giúp. Cầu tài danh còn xa, vì tiểu nhân phá.

Biểu tượng, Trâu, Dê.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dương dật quần nhật đối dân, phùng ngưu khẩu tiện giảo nhân, nhất cá quân nhất cá thần, quân thần hữu ta kinh, tu trượng chân thần, chúng cứu thương sinh.

/ Dê lạc bầy, vua rời dân, gặp trâu cố cắn người. Một bên là vua, một bên là thần, đều cùng hoảng hốt, phải nhờ cậy chân thần thì mới cứu được dân./

Quẻ 242 thuần âm. Ma trận 242 tự thân vận đông trục 2-4-9, rồi đứng, cố công vận động thì vẫn chỉ là trục 2-4-9, thuyền ma trận nặng mũi nhẹ lái, sa lầy. Thuyền ma trận không chạy thì Hôn nhân/Phú quí/Danh vọng cũng là vô ích. Số 9, phương Bính Ngọ Đinh/ cửa Cảnh thuộc hỏa, cung Vua nên mới bảo Quần Thần Hữu Ta Kinh, sa lầy này khiến vua quan còn sợ huống là bá tánh. Trong sa lầy này chỉ cần một con dê sổng chuồng việc đủ xấu, gặp thêm trâu bên ngoài tiếp sức, e việc hung. Nhấn mạnh: Quẻ trong thời Hiểm. cần bình tĩnh sáng suốt mà vượt thoát.

Quẻ 242, hung cát song hành.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top