Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 241 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 241 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Bát Tuần Khảm

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Nhất niệm đạo thượng đường,

Nhất niệm nhập địa ngục.

Địa ngục thượng đường,

Tiện phân vinh nhục,

Chí lập niệm đầu yếu chân,

Bất khả túy nhân mục lục.

DỊCH NGHĨA

Một bên lên chỗ thiên đàng,

Kia là địa ngục hai đàng phân minh.

Chọn đường lập chí phải tính,

Chớ nên theo kẻ lình bình thì nguy.

LỜI BÀN

Quẻ này dạy ta nhất thiết tự mình phải làm chủ lấy mình, chớ nên nghe người dèm pha, để đến nổi vinh nhục không phân biệt được, rồi cho là bên nào cũng được cả. Một ý nghĩ đã sai thì thân ta rớt xuống hố sâu nhơ nhuốc. Bởi thế Người xin được quẻ này nên phải lập lấy phương châm cho đời mình để tránh lỗi lầm.

Ý quẻ nói hai đàng: Thiên đàng địa ngục rất rõ ràng, bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng, mà đừng theo tà vậy, thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại.

Đạo đức làm đầu, chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta, đánh số tốt chút ít.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất niệm thượng thiên đường, nhất niệm nhập địa ngục, địa ngục thiên đường tiên phân vinh nhục, tự lập niệm đầu yếu chân, bất khả tùy nhân lục lục.

/ Một niệm nghĩ sinh lên thiên đường, một niệm nghĩ sa xuống địa ngục, địa ngục thiên đường liền phân vinh nhục. Do tự niệm nghĩ ban đầu, cần phải chân thực, chớ đua theo người niệm nghĩ lung tung./

Quẻ 241, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 241 là tam hợp trên thiên bàn ma trận bát quái. Ma trận 241 tự thân vận động trục 2-4-9, tiếp đó trục 1-5-9. Bước ma trận sau 1 là 2, thành cuỗi 2412. Khi xuất hiện trục 1-5-9, số 5 có ba đường ra 1, ra 2, và ra 4, cần tự mình xem xét bước ra, chớ ỷ vào người khác. Số 2 thuộc hôn nhân, số 4 thuộc Phú quý, số 1 thuộc Sự nghiệp, tam hợp quan trọng nhất đời người, khai triển tam hợp này thế nào phụ thuộc vào số 5 Đức tin.

Quẻ 241: Tu thân, tự lập làm đầu. Tự quyết làm trọng. Quẻ 241, tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top