Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 240 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 240 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Phong Lôi Ích

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Đạo tất kiên tâm,

Kiên tâm tất đạo thành.

Kiến công huân tảo hồi trình,

Tiến mau am tu chân thân,

Nhất nhật phi thăng,

Tiên ban liệt danh.

DỊCH NGHĨA

Khi tin đạo phải dâng lòng thành,

Sự nghiệp huy hoàng ắt vượng thân.

Nhưng hãy xây chùa sớm tụng niệm,

Phi thăng tiên vị với liệt danh.

LỜI BÀN

Quẻ này nói: Phàm những việc mưu cầu ắt phải có đủ căn cơ mới có thể thành việc lớn, lập được đại công. Một khi công nghiệp đã thành, cần phải rút về ẩn dật mau lẹ nơi sơn lâm, đừng nói tới thế sự nữa. Có thế mới bảo vệ được bản thân. Đó chính là cái phép xuất xứ của người quân tử đó vậy.

Ý quẻ nói hai đàng: Thiên đàng địa ngục rất rõ ràng, bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng, mà đừng theo tà vậy, thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại.

Đạo đức làm đầu, chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta, đánh số tốt chút ít.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đạo tất kiên tâm, kiên tâm tất đạo, thành kiến công huân bình, hồi trình tạo mâu am, tu chân thân nhất nhật, phi tiêu ban liệt danh.

/ Đạo phải kiên tâm, kiên tâm sẽ đắc đạo. Lập công danh sớm thành rồi, khi về làm nhà tranh ở, tu thân hàng ngày, hễ bay được là được ghi danh vào làng tiên./

Quẻ 240 thuần âm. Ma trận 240 tự thân vận động trục 2-4-9, rối đứng. Dù đứng thì ba sự Hôn nhân/ Phú quí/ Danh vọng (số 2 số 4 và số 9 của trục 2-4-9) cũng tự nhiên thành tựu. Đời người đạt được ba điều này xưa nay hiếm. Vì vậy, quẻ mới khuyên, một khi ba điều này đã đạt được thì nên hưu nhàn, đừng tham gì thêm, về mà tu luyện để được bay vào cõi thần tiên. Lời khuyên này đúng sai? Đúng, là bởi ma trận 240 dù có cố sức vẫy vùng vận động thì cũng chỉ đạt đến quẻ 245 mà thôi.

Đức quẻ:/ Đạo tất phải lòng son dạ sắt/ Tâm mà kiên đạo ắt phải thành/ Lập xong sự nghiệp công danh/ Khôn ngoan phải liệu lộ trình hồi hưu/ Về an thái túp lều tranh nọ/ Tích thiện đời từ đó trở đi/ Danh thơm rồi sẽ đến kỳ/ Phẩm tiên rực rỡ tên ghi bảng trời./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top