Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 230 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 230 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG TRUNG

Phong Địa Quán

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Ngọc xuất côn cương thạch,

Chu ly cổ độ than.

Hành tàng chung hữu vọng,

Dụng xả bất vi nan.

DỊCH NGHĨA

Ngọc lấy trong đá, chất ắt cương,

Thuyền rời bến đỗ khác ngày thường.

Dạo này bước tiến đầy hy vọng,

Vang tiến lừng danh khắp bốn phương.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: Hành tành thảy đều do trời định, dùng bỏ chẳng liên quan tới việc làm của con người. Bởi vậy nếu thấy tiến được hãy tiến, nếu cần ngừng thì nên ngừng đó chính là cái ý nghĩa của hai câu thơ đầu. Người xin được quẻ này rất cần nghe theo tự nhiên, chớ nên cưỡng cầu, nếu không ngọc đá đều cháy, thuyền bè đều chìm, tay hỏng bỏng không cả.

Theo quẻ tả cảnh cho thấy, hiện nay thời vận của bạn như ngọc lấy từ trong đá ra, thuyền cũng rời bến và từ nay ắt có bước tiến hy vọng tốt đẹp và lừng danh bốn phương đấy.

Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện chẳng có chi trở ngại, bạn hãy nắm lấy vận may. Phúc đến, vận thông tốt đẹp vô cùng. Đánh số đắc lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ngọc xuất Côn Cương thạch, chu ly Cổ Độ than, hành tàng chung hữu vọng, dụng xả bất vi nan.

/ Ngọc lấy ra ở núi Côn Cương, thuyền lìa xa ghềnh Cổ Độ, việc hành hay tàng cuối cùng đều có hy vọng, dùng hay bỏ chẳng khó gì./

Quẻ 230 âm dương thuận lý, không hoàn thành. Ma trận 230 tự thân không vận động. Nếu số 0 vẫn chỉ là số 0 thì ma trận chỉ có một đường đi duy nhất là 2 lên 3, rồi 3 lên 4. Nếu số 0 dịch chuyển thành số 5, quẻ 230 thành 235 thì ma trận vận động cùng lúc hai trục 2-5-8 và 3-5-7 rồi vận động toàn diện. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 3 thuộc Gia đình, Đức tin dù là 5 hay là 0 đều khảng quyết Hôn Nhân và Gia đình thuận lý, tốt đẹp. Như thể ngọc lấy ra từ núi Côn Cương, thuyền đời qua ghềnh Cổ Độ (ghềnh nguy hiểm) mọi việc trên đời hiện nay dù ẩn hay hiện, dùng hay bỏ đều không còn gì khó nữa, đều có kết cục thành công.

Quẻ 230, tiểu cát.

Quẻ này, nữ nhân lợi hơn nam nhân. Lợi cầu tài. Lợi tầm người tầm vật, Lợi gia trạch.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top