Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 225 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 225 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Phong Sơn Tiệm

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Thùy dực dao thiên khứ,

Thực duyên tị cửu hoàn.

Nhất đồ kinh tế ý,

Hựu thị mãn viên xuân.

DỊCH NGHĨA

Vươn cánh tung trời bay tít xa,

Đều vì tránh nạn khỏi ma tà.

Nếu người tính toán được chu đáo,

Xuân sắc đầy vườn vui khúc ca.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: Biết khó mà rút lui. Tuy nhiên chẳng bao lâu lại thấy được đời lưu ý tới đem dùng. Cho nên vườn lài thêm hoa, sắc xuân càng thắm đượm, chẳng có giảm cảnh huy hoàng thưở nọ. Người xin quẻ này chủ nắm giữ một trách nhiệm rất lớn, nói đúng hơn là một đặc nhiệm chẳng phải dễ đối với mọi người.

Hiện nay vận thời của người xin quẻ này, tuy chưa được hanh thông mà còn như chim vươn cánh bay xa phương trời, nhưng trong lúc đang ẩn tránh sự rủi ro, nếu người biết tính toán khéo léo thì sau này sẽ được vui vẻ trong cảnh xuân sắc đầy trời.

Ý quẻ khuyên rằng: Bạn hãy chờ đợi bước qua một thời gian ngắn nữa và xử sự cho khôn khéo thì ngày mai ắt được vui vẻ hân hoan. Thời sắp đến, cần khôn khéo trong hành động, thì việc ắt nên công. Cầu mọi sự cần chờ đợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thùy dực dao thiên khứ, giai nhân tị nạn hành, nhất đồ kinh tế ý, hựu thị mãn viên xuân.

/ Phải vỗ cánh bay lên trời xa, đều nhân vì đi lánh nạn, con đường kinh tế ý nghĩ khó khăn, hóa lại là vườn đầy xuân sắc./

Quẻ 225, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 225 tự thân vận động trục: 2-5-8, trục chéo, thuyền đời nghiêng. Lánh nạn là nguyên nhân: Đã tưởng sau vận động trục 2-5-8, ma trận đứng. Nhất đồ kinh tế ý: Lo lắng kinh tế khó khăn. Nhưng số 2 còn lại đã cơ biến tiến lên số 3 khiến ma trận vận động toàn diện. Hựu thị mãn viên xuân (hóa ra lại là vườn đầy xuân sắc) là vậy. Số 2 trường hợp này xứng với câu: Thuận vợ thuận chồng biển đông tát cạn

Quẻ 225, tiểu cát.

Đức quẻ:/ Vì hoàn cảnh phải rời chân/ Như chim vỗ cánh tìm gần bay xa/ Việc sinh kế tưởng lỡ đà/ Ngờ đâu chốn đến lại là vườn xuân./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top