Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 223 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 223 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Phong Sơn Tiệm

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Tiến bộ thả bồi hồi,

Xuân phong liêu nhứ phi.

Thủy tân hành khách quyện,

Châm bạn đa nghi thai.

DỊCH NGHĨA

Sao đang bước tiến lại ngừng,

Gió xuân thổi liễu lưng chừng lay lay.

Mé sông hành khách mệt thay,

Đêm khuya ôm mối sầu tây nản buồn.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ trong cái cát có cái hung, mệnh vận chưa thông. Đường vào ba thực khó đi, lại còn có cái ý đổi rời nhưng không quyết, phiêu bạt vô định. Người xin được quẻ này cần phải mười phần lưu ý mới được.

Cảnh tình của bạn lẽ ra đang ở trong cảnh vui vẽ không có phiền não, nhưng vì bạn mưu tính lưng chừng. Vì thiếu sự quả quyết cho nên cảnh tình trở nên kém đi và bạn trở nên buồn nản.

Do đó những việc cầu mưu cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết mà làm mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp.

Đáng lẽ hay, hóa dở. Vì tại ta, cần phấn đấu, thì cuộc đời mới nên hương.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tiến bộ thả bồi hồi, xuân phong liễu nhứ súy, thủy biên hành khách quyện, chẩm bạn hữu ưu hoài.

/ Bước chân đi dạ những bồi hồi, tơ liễu gió xuân thổi khắp nơi, bên bến nước người đi mỏi mệt, gối đầu nằm lòng dạ khôn nguôi./

Số 2 thuộc âm, số 3 thuộc dương, ma trận 223 âm dương thuận lý, âm cường, dương nhược. Quẻ 223 ma trận tự thân không vận động. Do bản tính trì trê, nhu thuận của hai số 2 nên số 3 dùng dằng không lên ngay số 4, hơn nữa số 4 cũng âm, e phụ lòng hai số âm đứng trước, vì vậy Tiến Bộ Thả Bồi Hồi (Bước chân đi dạ những bồi hồi). Số 2 tên Hôn Nhân, số 3 tên Gia đình, nghĩ cho cùng cũng chỉ là chuyện bịn rịn thê/nhi mà thôi/ Thủy biên hành khách quyện/ Chẩm bạn hữu ưu hoài (Bên bến nước người đi mỏi mệt/ Gối đầu nằm lòng dạ khôn nguôi./

Quẻ 223, thời vận khó khăn.

Lợi tu thân đạo lý. Lợi tiểu nhân, bất lợi quân tử. Lợi chí kiên định, tự tin, chí thành, bất lợi vị kỷ.Thời vận khó khăn bất lợi cầu quan, cầu tài. Lợi thê nhi, bất lợi kiến quý cầu danh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top