Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 219 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 219 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Phong Thủy Hoán

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Tân nguyệt vi câu,

Thanh phong tác tuyến.

Cử võng yên ba,

Cẩm lân dị kiến.

DỊCH NGHĨA

Trăng mồng ta lấy làm câu,

Gió thanh làm chi, chẳng sầu không may.

Lưới chài sống động cũng hay,

Dù là biển động bắt ngay dễ dàng.

LỜI BÀN

Ba câu trên miêu tả cảnh thâm sơn cùng cốc, yên hà phong nguyệt, nói người quân tử lui về ẩn dật, bắt chước ngư ông cất vó nơi khỏi sóng, ngắm trăng trong cảnh khuya, hóng gió mát buổi trưa hè. Còn câu sau ngụ ý không nên gặp kẻ đại nhân, mà chỉ nên tùy ngộ nhi an (tùy theo cảnh ngộ mà an vui với cái đạo của thánh hiền). Người xin trúng quẻ này chỉ nên lui về ẩn dật, gặp các bậc đại nhân rất bất lợi đó.

Quẻ này ý chỉ rằng, phàm cầu việc gì đều phải biết tận dụng hoàn cảnh chung quanh. Cũng như về thiên thời phải nắm lấy, thì mới dễ dàng thành công. Như quẻ nói trên lấy trăng mồng làm câu, lấy gió làm dây câu, để bắt cá trong biển vậy. Và mặt khác, quẻ cũng ám chỉ rằng cầu mưu vào đầu tháng thì thuận lợi hơn.

Thời vận thông cứ tiến thành. Đánh số tốt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tân nguyệt vi câu, thánh phong tác tuyến, cử vòng yên ba, cẩm tiên dị kiến.

/ Lúc trăng mọc, vót cần câu, lúc gió mát, se sợi, kéo vó nơi sóng bốc hơi, câu được cá tươi./

Quẻ 219, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 219 tự thân vận động cùng lúc hai trục 2-9-4 và 1-9-5 rồi vận động toàn diện. Bước ma trận hanh thông cát tường.

Quẻ 219, tượng trình: Trăng thanh/ Gió mát/ Vót cần câu/ Se lưới/ Kéo lưới nơi sóng lặng/ Được cá tươi/. Cảnh phúc như bày, cá thể và môi trường tương thích sang đẹp, tam tài thành tựu từng bước nhặt khoan. Số 2 thuộc Hôn nhân/ số 1 thuộc Sự nghiệp/ số 9 thuộc Danh vọng. Khởi thuận ba điều này mà thành tựu tất cả. Yên Ba là nơi sóng bốc khói/ Yên thuộc hỏa, trên thiên bàn ma trận thuộc số 9. Thật đắc địa, đắc thời, vấn đề còn lại là có đắc nhân tâm?

Quẻ 219, cát lợi.

Mọi sự mong cầu, đức tin mach bảo, tử tế dụng hành đều tựu.

Không có việc gì đáng kể phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top