Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 213 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 213 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Phong Hỏa Gia Nhân

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Dụng chi tắc hành,

Xa chi tắc tàng.

Nhất kỵ xuất trùng quan,

Giai âm chỉ xích quan.

DỊCH NGHĨA

Dùng thì sẽ ắt nên công,

Nếu mà từ khước, hư không chẳng còn.

Khi cưỡi ngựa, khỏi núi non,

Tin lành trước mắt, vận son sắc màu.

LỜI BÀN

Hành tang tức là xuất xứ: "Dụng chi tắc hành, xã chi tắc tàng". Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan, hoạt động tranh đua với đời.

Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định, thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới. Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp.

Ý quẻ nói rằng, những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên, nhưng phải quyết chí dốc lòng, cố công mới được, đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được. Đồng thời, bước đầu chỉ có gặp khó khăn, cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy, như quẻ thơ đã nói, khỏi núi non tin lành trước mặt vậy.

Việc gần thành chớ nản chí. Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dụng chi tắc hành, sả chi tắc tàng, nhất kỵ xuất trùng quan, Giai âm chỉ xích gian.

/ Dùng thì làm đi, bỏ thì dấu kín, một con kỵ mã ra khỏi trùng quan, được tin hay chỉ trong gang tấc./

Quẻ 213, âm dương thuận lý. Ma trận 213 tự thân không vận động, nhưng nội lực đủ ý chí vận động vượt bước. Thời 21 là thời nghịch bước, khó khăn. Thời 1-3 là vượt bước mà được thuận, sau số 3 là số 4, ma trận vận động tuần tự. Thời từ bước 1-3 là Nhất Kỵ Xuất Trùng Quan, vì số 1, số 3 đều dương (nếu số 1 lên 2, âm dương quyến luyến không thể một mình xuất trùng quan ngay được). Thời số 3 lên 4 là thời Giai Âm Chỉ Xích Lan, được tin hay chỉ trong gang tấc.

Quẻ 213, tiểu cát.

Lợi cầu danh,cầu tài, kiến quý. Lợi tầm người, tầm vật. Lợi nghiệp học, tấn học, thi cử.

Đức quẻ:/ Dùng thì làm, không dùng để vựa/ Qua trùng quan người ngựa khoan thai/ Tin lành vừa kịp tới nơi/ Ôm vui lên ngựa cười phơi phới lòng./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top