Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 208 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 208 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Phong Trạch Trung Phu

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Hoa tàn nguyệt khuyết,

Kính phá thoa phân.

Hưu lai hư vãng,

Sự thủy an ninh.

DỊCH NGHĨA

Trăng đã khuyết rồi hoa lại tàn,

Kim thoa gãy bể kính tiêu tan.

Từ đây nên nhớ đừng lui tới,

Công việc mới yên và dễ dàng.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ hung triệu: Nhà cửa thì gây tai sinh họa, vợ chồng thì ly tán, tiền tài sự nghiệp thì thua lỗ thất bại, kiện tụng thì quan tư ức hiếp. Người xin được quẻ này cần phải giữ gìn, tự giới cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió.

Thơ quẻ phán rằng: Trăng khuyết hoa lại tàn, thoa gãy, kính bể nát, qua hai câu trên, thì người ta sẽ biết được thời vận của bạn hiện nay như thế nào rồi.

Vậy những việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện trong lúc này, còn riêng về bệnh hoạn cũng phải ra tâm cứu chữa, thì mới tránh được điều không may. Bế tắc, bất thông. Nên chờ vận thái đến là hơn, đánh số không hạp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hoa tàn nguyệt khuyết, kính phá thoa phân, hưu lai hưu vãng, sự thủy an sinh.

/ Hoa tàn trăng khuyết, gương vỡ, kim thoa gãy, dừng lại đừng qua thì việc mới được yên ổn./

Quẻ 208, âm dương thuận lý bất hoàn thành. Ma trận 208 tự thân vận động trục 2-8-5, rồi đứng. Tiếc thay, dù có cố công dịch động số 0 âm thành 5, để ma trận 208 thành 258, thì 258 lại cũng chính là trục của ma trận 208. Bó tay với ma trận đứng này: Gương vỡ, kim thoa gãy, dừng lại đừng qua thì việc mới được yên ổn..

Quẻ 208, hung cát song hành. Nên bằng lòng với thế đứng của ma trận ở trục 2-8-5, các việc/sự sinh tồn sinh lý được bằng an, đừng ham cầu muốn gì thêm

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top