Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 207 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 207 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Phong Trạch Trung Phu

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Hòa hợp sự,

Đàm tiếu thanh.

Hỉ ân tại bán trình,

Bản độ đạp thanh vân.

DỊCH NGHĨA

Hoa quỳ nở hướng phía đông,

Trung thành nhứt chi son lòng biết bao.

Cửa nhà mở rộng đón chào,

Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ sự nghiệp thành đạt, không phí mất chút sức nào. Bằng trình đã có phận chứ chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên hễ cầu thì hẳn ứng, hễ tiến cũng được tốt. Người xin được quẻ này có cái tượng: hễ đến nơi thì được tiếp rước.

Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình.

Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hòa hợp sự, tiếu đàm thành, hỉ âm tại bán trình, bình bộ đạp thanh vân.

/ Sự việc hợp hòa, thành công cười nói, tin vui mừng biết từ giữa đường, nên nhẹ nhàng cất bước đạp mây xanh/

Quẻ 207, âm dương thuận lý bất hoàn thành. Ma trận tự thân vận động trục 2-7-6 rồi đứng. Số 6 xuất hiện cũng là lúc số 0 có cơ hội dịch biến thành số 5, là lúc thành tựu hai cặp âm dương 25 và 76. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 7 thuộc Tử tức, hai sự này may mắn là một căn bản của phúc đời. Khi ma trận dịch động, biến quẻ 207 thành 257, ma trận vận động cùng lúc 3 trục 2-5-8, 2-6-7 và 5-7-3, đẹp đẽ vô cùng.

Quẻ 206, cát lợi.

Đức quẻ:/ Cười cười nói nói việc xong/ Nửa đường đã báo tin mừng chia vui/ Nhẹ nhàng cất bước vào đời/ Thanh vận hẹn vận, gặp thời công danh./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top