Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 206 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 206 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Phong Trạch Trung Phu

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Bảo kính vô trần nhiễm,

Kim điêu dĩ tiền tài.

Dã phòng thiên ý hợp,

Chung bất nhạ trần ai.

DỊCH NGHĨA

Mãnh Hổ nay đang chiếm núi sâu,

Ra hang tiếng rống quỷ thần sầu.

Tinh thần phấn chấn dương oai võ,

Há sợ người đông giết hại đâu.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết gặp được kẻ quang minh do đó ắt được hưởng sự kính quý vui vầy. Rồi đây trời lắng dân nghe, trời nhìn dân ngỏ, những hành vi của mình đều tương hợp với ý trời, như thế thì bao giờ mà có chuyện vất vả trần ai nữa. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi.

Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý và may mắn, chẳng có gì đáng lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng rằng: hiện vận số của bạn như con cọp dữ đang chiếm cứ một núi sâu, đó là ý nói được địa lợi, có địa lợi tức là có ưu thế, tức nắm chắc phần thắng vậy.

Như thế việc cầu xin lo chi không thành, nhứt là hai câu chót dương oai võ và chẳng sợ người đông, thì càng nói rõ về đường công danh ắt sẽ gặp may mắn vì số mệnh đó. Thời đến vang danh. Sự sự tốt đẹp, sở cầu. Biểu tượng: Cọp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bảo kính vô trần nhiễm, kim điêu dĩ tiễn tài, dã phùng thiên ý hợp, chung bất nhạ trần ai.

/ Gương báu chẳng bị bụi làm mờ, lông da con điêu vàng cắt đo thành áo quý, cũng là hợp thiên ý, nên cuối cùng chẳng bị trần ai./

Quẻ 206, quẻ thuần âm. Ma trận tự thân vận động trục 2-6-7 rồi đứng. Ma trận đứng thì phải động mà dịch chuyển. Động số 0 Đức tin âm là giải pháp duy nhất. Động mà biến 206 thành 256, ắt được: Cuối cùng chẳng bị trần ai. Quẻ 256, vận động: 2-5-8, 2-6-7 và 5-6-4. Muốn ma trận vận động một trục rồi đứng, hay ma trận vận động cùng lúc ba trục, phụ thuộc hoàn toàn nội lực bản thân, nói cách khác là Đức Tin/ Tự tin ứng hành cuộc sống.

Quẻ 206, cát lợi.

Đức quẻ:/ Bụi nào nhiễm được gương trong/ Da kim điêu cắt áo vàng mặc hoan/ Như thể ý định trời ban/ Đời tênh tênh nhẹ chẳng màng trần ai./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top