Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 203 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 203 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Phong Thiên Tiểu Súc

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Môn ngoại sự trùng điệp,

Ấm nhân đa ngộ hợp.

Hiền xử tuy trợ xảo,

Điểu điểu chung nam hợp.

DỊCH NGHĨA

Cửa ngoài sự việc điệp trùng,

Ấm nhân hội ngộ tương phùng biết bao.

Tuy hiền nữa giúp chẳng sao,

Nhưng chung quy việc làm hao công trình.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ chính không thắng tà, quả bất địch chúng. Tuy nhà có hiền phụ đấy, nhưng vẫn khó xếp đặt cho ổn thỏa mọi việc. Đây chính là lúc im hơi lặng tiếng ẩn dật qua ngày.

Người xin được quẻ này nên đề phòng miệng tiếng, xa kẻ gian nịnh, bắt chước như Đào Tiềm đời Tần ẩn dật, xa lánh hết mọi người là hơn.

Quẻ này cho biết vận trình còn hơi trắc trở dầu cố làm cầu mưu đến đâu trong lúc này vẫn chưa được toại nguyện mà lại hao công mất giờ nữa.

Những người cầu được quẻ này tốt hơn là nên ngừng những việc đang mưu tính nhứt là việc khuếch trương kinh doanh.

Vận bất tề, nên đình đốn công việc là hơn. Cưỡng cầu tính ắt chẳng đến đâu, còn hao công, tốn của là khác. Cầu việc còn lâu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Môn ngoại sự trùng điệp, âm nhân đa ngộ hợp, hiền nữ tuy trợ sảo, diểu diểu chung nan hiệp.

/ Ra ngoài sự nghiệp bộn bề nhiều, thường gặp đàn bà con gái tỏ vẻ yêu, tuy có gái hiền giúp sức đấy, vẫn còn man mác khó khăn nhiều./

Quẻ 203, âm dương thuận lý bất hoàn thành. Ma trận 203 tự thân không vận động. Quẻ 203 số 2 không thể động hoan được với số 3, quẻ có biến thành 253 thì 2 cũng chỉ có thể động hoan với 5, không thể kết cặp với 3. Vì thế, quẻ mới dự đoán: Diểu diểu chung nan hiệp (còn khó khăn nhiều). Quẻ 203 theo dịch xưa thuộc quẻ Phong/Thủy Hoán động hào Cửu ngũ. Hào từ khuyên nên chia xẻ, làm việc thiện thật lòng để tạo phúc. Lời quẻ diễn giải bằng ma trận phương thức chia sẻ ấy, và khi chia sẻ được cảm phục, mến mộ, ví như lại quả ân tình, tuy nhiên phải nên biết, đây là thời Hoán (chia ly), yêu nhau thì say đắm, nhưng chưa thể kết cặp vợ chồng.

Quẻ 203, hung cát song hành.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top