Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 202 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 202 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Phong Thiên Tiểu Súc

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Lư uyển nhất thời xuân,

Đình tuyền hoa sắc tân.

Truyền lai hảo tiêu tức,

Thảo mộc tân hân hân.

DỊCH NGHĨA

Thảo vườn nay lại trở xuân thời,

Trước cửa hoa thơm sắc liễu tươi.

Tin tức rao truyền báo hỷ sự,

Nước, cây mừng rỡ nói chi người.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ mưu vọng thành tựu, hân hoan vui mừng, công danh tài lợi, không có gì là không toại ý, giống in như cây cỏ được mùa khí ấm áp của mùa xuân giúp cho được nẩy cành xanh ngọn. Người xin được quẻ này cá cái tượng đãi cát.

Thảo vườn xuân và cây có sắc màu thơm tươi, đó là cảnh xuân sắc vui tươi và đó cũng là quẻ ý cho biết hiện nay thời vận của bạn đó. Vậy nghĩa là hiện nay, thời vận của bạn đã đến là hanh thông, từ nay về sau tất cả sự mưu tính ắt được gió xuôi thuận buồm, vạn sự như ý.

Thời vận hanh thông. Vạn sự như ý sở cầu. Cứ tiến hành, ắt đắc quả.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Quỳnh uyển nhất thời xuân, đình tiền hoa liễu tân, thanh truyền hảo tin tức, thảo thủy tận hân hân.

/ Vườn quỳnh bát ngát xuân, liễu bên thềm mang vẻ đẹp mới, tin lành truyền xa, cỏ cây hết thảy đều hân hoan/

Quẻ 202, thuần âm. Theo dịch xưa, ma trận 202 thuộc quẻ Phong /Thủy Hoán động hào lục tứ. Hào 4 âm nhu, thuận thảo giúp hào 5, hào vương, ắt được cát tường. Cũng như ma trận, đã hai số 2, thêm số 0 đức tin âm, là thuần âm chờ, lên số 3 là thuận lý, ma trận vận động tuần tự toàn diện. Trường hợp nội lực quẻ dịch động, số 0 âm thành số 5 dương, quẻ 202 thành quẻ 252, ma trận 252 vận động trục thổ, việc sinh tồn/sinh lý của quẻ hanh thông/ thăng tiến đáng mừng.

Quẻ 202, cát lợi.

Lợi hỷ sự, gia tín, lợi thi cử, hôn nhân. Lợi sự bắt đầu đi tới thành tựu.

Đức của quẻ:/ Vườn đời bát ngát vẻ xuân/ Bên thềm thân liễu buông tần ngần hoa/ Tin lành thanh vọng tận nhà/ Có cây muôn thức ca hòa sắc xuân/

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top