Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 200 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 200 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Phong Thiên Tiểu Súc

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Tạo thạch đắc tạo ngọc,

Đào sà đắc đào châu.

Nhãn tiền mục hạ,

Hà dụng trù trừ.

DỊCH NGHĨA

Đục đá may thay được ngọc vàng,

Đào trong đất cát gặp châu sang.

Giờ đây mọi việc đều hay cả,

Tính toán làm chi mệt xác thân.

LỜI BÀN

Trong cuộc đời bình thản, bỗng nhiên rực sáng lạn. Phàm trăm việc vui mừng đều do ở chỗ bất ngờ xảy đến. Đấy quả là việc kỳ lạ. Tuy nhiên phải nhớ rằng rút cục chỉ có cái tâm quang minh chính đại mới có thể giải quyết được hoàn toàn mà thôi.

Người xin được quẻ này cần phải biết yếu lý "đầy vơi" và cái nghĩa "khiêm ích" chớ nên quên bản lai diên mục các sự vật (tức là cái tính chất thực nằm trong mọi công việc).

Người cầu được quẻ này, thật là đáng mừng. Vì quẻ nói thời vận của bạn đã đến lúc lên hương như cục đá được ngọc, đào cát gặp được châu báu, thiệt là may mắn thay.

Vậy tất cả sự mưu tính cứ cố gắng tiến tới. Phần thành công ắt nằm trong tay trong một ngày gần đây, chẳng có gì đáng lo ngại.

Tốt đẹp. Mọi sự đều gặp may mắn. Mua vé số. Đánh số rất hạp, khỏi cần tính, việc cũng đắc quả.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tạc thạch đắc ngọc, đào sa đắc kim, nhỡn tiền mục hạ, hà dạng trù trừ.

/ Đục đá được ngọc, đãi cát được vàng, lợi ngay trước mắt sao còn do dự?/

Quẻ 200 thuần âm. Ma trận 200 không thể tự thân vận động, ma trận qua hai số 0. Quẻ chưa khởi, hung cát hoàn toàn tùy thuộc vào đức tu thân, vào nội lực người gieo quẻ, ngoại lực không thể trợ giúp được gì. Đức tin là bí quyết thành công.

Quẻ 200, lợi tu thân đức tin.

Đức của quẻ:/ Ngọc trong đá đục ra mà được/ Đãi hoàng sa mà lọc bụi vàng/ Xin cho hỏi ai người may thế/ Cớ sao còn lộ vẻ kém tươi?/

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top