Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 196 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 196 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Tốn

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Thâm đàm ngư thả điếu,

U cốc điều khả la.

Chỉ dụng tràng cửa tâm,

Bất tất sinh nghi hoặc.

DỊCH NGHĨA

Cá ở thâm đàm vẫn thể câu,

Bắt chim trong núi chẳng lo sầu.

Nhưng ta hãy giữ bền tâm trí,

Chớ chán nghi ngờ mất nhịp cầu.

LỜI BÀN

Quẻ này có ý khuyên ta: Vất vả bao lâu sắp thành, chớ có bê trễ, chuyện Ngu Công rời núi tuy chứng tỏ Ngu Công cực thực ngu, nhưng lại cho biết rằng chỉ có những kẻ cực ngu như Ngu Công mới có hằng (bền tâm cứ lớn mãi).

Việc làm nếu chậm trễ lại do dự thì biết đến bao giờ mới xong được. Người xin được quẻ này nên kiên nhẫn trì chí, chớ nghe lời cám dỗ, chê dèm của người đời.

Việc cầu xin của bạn, dầu có khó khăn mà vẫn vượt qua, rồi sẽ đi đến kết quả tốt đẹp, nếu kiên chí chịu đựng đeo đuổi sở cầu.

Như bài thơ quẻ đã nói: Cá trong vực thẳm chim trong rừng núi có thể bắt được, mà chẳng khó khăn lắm. Song ta phải bền chí chờ đợi, cá chim đó ắt tự nhiên ăn câu, vào lưới của bạn đã giăng sẵn. Chẳng lo nó thoát khỏi đâu.

Thời vận gần lúc hanh thông, đừng lo cho mệt và cũng đừng nghi ngờ, việc sắp thành công danh, tài lợi sắp đạt. Đánh số hên. Biểu tượng: Cá, Chim.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thâm đàm ngư khả điếu, u cốc điểu khả la, chỉ dụng cựu trường tâm, bất dụng sinh nghi hoặc.

/ Cá đầm sâu vẫn có thể câu, chim hang tối vẩn có thể lưới, chỉ cần tâm kiên trường, không dùng tâm ngờ vực./

Quẻ 196, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 196 tự thân vận dộng trục 1-9-5, tiếp sau 5-6-4 rồi vận động toàn diện ma trận. Ma trận vận động từng trục, vững vàng chắc chắn, chỉ cầm bền gan, quyết chí, đức tin ngay thẳng, không nghi hoặc, mở lòng, bác ái, hỷ xả, thì việc gì cũng thành/ Cá dưới đầm sâu vẫn có thể câu, chim trong hang tối vẫn có thể lưới.

Quẻ 196 cát lợi.

Lợi tu thân đức tin. Mọi việc đều cát tường. Không có gì đáng kể phải khiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top