Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 192 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 192 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Phong Hằng

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Sự khổ ly lưu,

Nhân bất xuất đầu.

Vãng lai bế tắc,

Yếu kiến vô hữu.

DỊCH NGHĨA

Nếu là việc đã trễ lâu,

Người thì khó xuất đầu nên công.

Rất e bế tắc chẳng thông,

Chỉ là thấy cái hư không bẽ bàng.

LỜI BÀN

Quẻ này rất xấu, mưu sự thì thất bại, mất vật thì khó tìm, xuất hành thì gặp hiểm, Lục giáp thò có tai, nằm bệnh thì thấy quỷ, cầu tài thì lỗ vốn, đi lại thì chẳng lành, gia sự thì chẳng yên. Người xin được quẻ này cần phải tu nhân sửa đức để mong tránh bớt phần nào.

Quẻ báo cho hay người cầu được quẻ này, thì vận thời chưa được hanh thông, việc cầu còn nhiều trở ngại, khó mà thành đạt như ý muốn, nhứt là đối với những việc mưu tính đến giờ vẫn chưa thấy một tia hy vọng nào. Nên bỏ hẳn chớ nên theo dõi nữa , vì quẻ nói rất rõ chẳng ích gì cả.

Tóm lại, phàm mưu tính việc gì nếu bắt đầu vấp phải trắc trở không được thuận xuôi thì nên ngừng bước, nếu không sẽ có sự không đẹp đưa đến cho mọi người.

Bất thông. Dừng lại là hơn. Nên chờ thời vận hanh thông, hãy tính. Cầu danh, cầu tài, khó đạt, đánh số chẳng nên công.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sự nhược cơ lưu, nhân bất xuất đầu.Vãng lai bế tắc, yếu kiến hữu vô.

/ Sự việc như kìm hãm lại, chủ nhân lại không ra mặt, đi lại bế tắc, cần gặp có được hay không?/

Quẻ 192, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận vận động cùng lúc hai trục 1-9-5 và 9-2-4. Một khi ma trận đã vận dộng hai trục, nhất là đã xuất hiện trục 9-2-4 thì mọi việc/sự thuộc khu vực danh vọng và tiền bạc không có gì phải bàn, nói cách khác không có gì lo lắng hung hay cát. Quẻ 9-2-4, ẩn tàng một lo lắng khác. Theo dịch xưa, ma trận 192 thuộc quẻ Lôi Hỏa Phong động hào thượng lục / Cất nóc nhà rất cao lớn, mà phòng mình ở lại nhỏ hẹp, bưng bít/ Chủ nhân không ra mặt, đi lại bế tắc là vậy. Ma trận chủ yếu nói tới ứng xứ, tới tính tình tính cách của người gieo được quẻ, không thích giao dịch kết nối, không muốn tiêu phí của cải, tiền bạc, thời gian cho người ngoài, bo bo giữ của, trục 9-2-4 (Danh vọng/ Hôn nhân/ Phú quý) rất thịnh cát danh vọng và tiền bạc.

Quẻ 192, mở lòng tất mọi việc đều lợi lạc.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top