Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 189 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 189 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Lôi Phong Hằng

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Khát vọng mai cơ họa bính,

Mạn lao tâm, như tróc ảnh.

Ngộ hồ long, phượng khả tỉnh.

DỊCH NGHĨA

Nhìn ngó mai giải khát được,

Đói xem bánh vẽ càng thêm sầu.

Bắt hình bóng, chỉ hao tâm lực,

Gặp Hồ Long số mới nên màu.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết: Mưu sự hoàn toàn hỏng hết, trăm việc không việc nào thành, thực là nhọc mà chẳng có công gì. Gặp khúc gấp này, chỉ còn cách đợi, đến khi rồng cọp gặp nhau (tức là Thìn với Dần), lúc đó cơ trời mới chuyển có lợi cho mình, phải chăng đó là mệnh số tiền định? Người xin được quẻ này chớ nên cưỡng cầu.

Ý quẻ nói: Chưa làm vua mà sắm long bào như hai câu trước nói ngó mai mà trị khát, đói mà vẽ bánh, đó đều là việc thiếu thông minh. Cho nên sở cầu của bạn sẽ trở như hai câu sau nói: "Bắt hình bóng chỉ hao tâm lực" mà thôi chẳng thu lượm được kết quả nào cả.

Vậy bạn muốn thành đạt ý nguyện, hãy cố gắng nhằm thực tế sự việc và kế hoạch trong đời sống thì mới nên công.

Thực tế, chớ mơ mộng và đừng tha mồi bắt bóng vô ích mà thôi. Chờ gặp Hồ Long, năm Dần và Thìn, thì may ra mới định, mới nên, Biểu tượng: Rồng, Hổ. Mọi sự cầu, chậm đánh số cẩn thận.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Khát vọng mai cơ họa bính, mạn lao tâm như tróc ảnh, ngộ hổ long phương khả tỉnh.

/ Khi khát tường đến mơ, khí đói thì vẽ hình bánh, chớ lao tâm theo hình bắt bóng, khi gặp hổ, gặp rồng mới biết tỉnh ngộ./

Quẻ 189, âm dương thuận lý. Ma trận 189 tự thân vận động hai trục 1-8-6 và 1-9-5 rồi vận động toàn diện. Quẻ này không luận đoán tam tài, vì ma trận 189 thế vận động toàn diện, tam tài đang hưng vượng. Quẻ này luận đoán cái đức của người gieo được quẻ, đang trong tình trạng mê lú, kiêu ngạo, theo hình bắt bóng, mơ hồ, hoang đường. Cần phải tỉnh ngộ cấp kỳ trước khi gặp hổ báo.

Quẻ 189 hung cát song hành.

Lợi tu thân đức tin.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top