Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 188 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 188 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Lôi Phong Hằng

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Vạn lý ba đào tĩnh,

Nhất thiên phong nguyệt gian.

Lợi danh vô trở cách,

Hành lộ xuất trùng quan.

DỊCH NGHĨA

Tuy nay ngàn dặm ba đào,

Một ngày trăng gió hàng hàng sáng trong.

Công danh tài lợi dễ phùng,

Thong dong bước khỏi ải trùng hoan ca.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ có vui chớ không lo, có được chớ không có mất. Thực ra danh lợi song thu, xuất hành yên ổn, tôn vinh an lạc. Đây là một hào thuộc loại Đại cát.

Hiện nay thời vận của bạn được hanh thông lắm. Như bài quẻ nói ngàn dặm ba đào đấy. Nhưng chẳng sao, sẽ có ngày gió êm trăng sáng thì lúc đó tài lợi chẳng khó gì và sẽ vượt khỏi những khó khăn trở ngại.

Vậy những việc cầu xin, thì xin hãy bền chí và cố gắng bước tiến ắt được toại nguyện một ngày không xa.

Công danh có ngày thành đạt. Chỉ cần có chí thực hiện và cố gắng là nên. Ẫn nhẫn, thời cũng sắp đến rồi. Cầu tài, cầu danh đến hơi chậm, chớ nản.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vạn lý ba đào tĩnh, nhất thiên phong nguyệt nhàn, lợi danh vô trở cách, hành lộ xuất trùng quan.

/ Muôn dặm sóng cả yên, nhàn hạ trong trăng gió, danh lợi không cách trở, đường đi khởi trùng quan./

Quẻ 188, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 188 tự thân vận động trục 1-8-6, số 8 còn lại theo bước ma trận lên số 9. Đây là thế ma trận khởi động đẹp nhất với trục 1-8-6. Trục 1-8-6 là trục năng mũi nhẹ lái, trì trệ khó khăn trong việc vận động, dịch chuyển. Tuy nhiên với quẻ 188, thì sau khi một số 8 kết trục 1-8-6, đã tự nhiên xô đầy số 8 còn lại bật lên 9 theo bước ma trận. Với trục 1-8-6 thì vị trí số 9 là vị trí tức thời làm ma trận cân bằng, hanh thông.

Quẻ 188, cát lợi.

Lợi mọi việc mong cầu. Không có gì đáng kể phải kiêng tránh.

Đức của quẻ:/ Danh lợi không ai người cản trở/ Đường đi lộng bước vượt trùng quan./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top