Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 186 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 186 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Lôi Thiên Đại Tráng

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Tam tiến khai vân lộ,

Doanh cầu chỉ nhạc thành.

Hứa đa nhàn khẩu ngữ,

Phiến tác tiếu đa canh.

DỊCH NGHĨA

Ba mũi tên bay ngàn dặm xa,

Danh cầu mọi sự được điều hòa.

Dù bao tiếng nói xì xào đó,

Rút cuộc trở thành khúc nhạc ca.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ gặp dữ lại hóa lành, ngộ nạn mà chẳng có việc gì, tưởng bị họa mà lại hóa ra phúc. Cho nên những việc kinh doanh mong cầu, lập tức thành công. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên lấy những lời nói nhảm nhí làm nhục chí mình khiến lầm lạc, không kịp hối.

Quẻ ý cho biết rằng: hiện thời vận tinh của bạn cầu xin đang lên hương như ba mũi tên bắn đi xa ngàn dặm đấy. Nên sự cầu xin đều thành đạt ý nguyện chẳng có gì đáng trở ngại cả.

Dù có khó khăn rắc rối cũng thành không có, mà còn được vui vẻ như hai câu thơ chót của quẻ đã ẩn tả ở trên. Vậy những sự cầu mưu của bạn ắt thành đạt như ý nguyện. Đừng ngồi không tán rỗi, để mất dịp may đó.

Rất tốt đẹp, vận thái lên rồi, còn có tiếng tăm đi xa là khác. Cầu danh, cầu lợi theo ý sở cầu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tam tiễn khai vân lộ, doanh cầu chỉ nhật thành, hứa đa nhàn khẩu ngữ, phiên tác tiếu ca thanh.

/ Tên ba mũi bắn mở đường mây, mưu vọng hẹn có ngày, dù nhiều lời này nọ, rồi cũng thành tiếng hát cười./

Quẻ 186, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 186 chính là trục 186. Trục 186 như một tuyên ngôn: Sự nghiệp (số 1) đã được trang bị kiến thức đầy đủ (số 8) và đã có các quan hệ Quý nhân vững vàng (số 6) nên thuyền đời tự tin tách bến / Tên ba mũi bắn mở đường mây/ Nhưng thuyền đã không dễ dàng tách bến, và quẻ đoán: Mưu vọng hẹn có ngày/ Hẹn có ngày có nghĩa là chưa đến, còn hẹn, còn phải chờ đợi.

Quẻ 168 bình hòa.

Lợi cầu tam tài, cầu gia đạo bình an, cầu hôn nhân, tử tức.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top