Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 179 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 179 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Lôi Trạch Quy Muội

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Bối hậu, tiếu hi hi,

Trung hành đạo tối nghi.

Sở cầu chung hữu vọng,

Bất tất chựu song my.

DỊCH NGHĨA

Sau lưng hé miệng hả cười,

Trung dung triết khuyết đổi người thích nghi.

Đôi mày nhăn nhíu làm chi.

Số cầu hy vọng chẳng gì đáng lo.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ đi không đo đường tắt, bởi thế ngoài lo nhưng trong lòng trong tâm thực yên. Công việc có hy vọng thành, đó là lẽ đương nhiên, hà tắc lo lắng băn khoăn cho thêm khổ. Người xin được quẻ này cứ việc an tâm thả sức hành động.

Ý quẻ dạy rằng sở cầu của bạn ắt được thành công toại nguyện chẳng có gì trở ngại nhưng phải nhớ khi tiến hành công việc phải đi đúng đạo.

Trung dung tức là đừng quá vội, hay quá chậm, quá nóng hay quá nguội quá hăng say, hoặc thối chí... thì có hại cho sự làm và hãy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thành.

Nên giữ trung dung trong việc làm, là sự ắt thành, nghĩa là việc gì cũng nên giữ mức vừa phải là hay. Cầu danh, cầu lợi, hy vọng. Đánh số hạp một phần.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bối hậu tiếu hi hi, hành đạo tối nghi, sở cầu chung hữu vọng, bất tất tríu song mi.

/ Sau lưng khúc khích cười, cứ giữa đường lớn mà đi, hy vọng cầu gì đều sẽ được, can chi mà phải chau mày./

Quẻ 179, thuần dương. Quẻ 179 tự thân vận động từng trục dương cho đến khi xuất hiện hết các số dương. Rồi đứng, không có cơ may xuất hiện số âm.

Quẻ 179, theo dịch xưa thuộc quẻ Lôi/ Thiên Đại Tráng động hào Lục ngũ. Hào này là hào Vương, nhưng âm nhu không thể áp đảo được 4 hào dương ở dưới, vì thế, nên vui vẻ, dễ dãi, để 4 hào dương bớt cương hăng. Đó là thuật cai trị của bậc chí tôn. Dụng lời quẻ mở ma trận, thấy ma trận dương cương đã tới cực thịnh ( cả năm số dương 1,3,5,7,9) đều xuất hiện. Giải pháp cân bằng quẻ là cầu âm. Đức của quẻ 179 là đức âm của thời Đại Tráng.

Quẻ 179, cát lợi.

Lợi việc chính đại quang minh, lợi đường lớn, việc lớn.Lợi cầu tam tài phước lộc thọ. Lợi việc trạch, việc mộ huyệt. Lợi nghiệp học, tấn học, thi cử.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top