Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 175 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 175 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Thừa bệnh mã,

Thượng nguy ba.

Phòng thất túc,

Kiên ta dà.

DỊCH NGHĨA

Cưỡi ngựa ốm đau lên hiểm đèo,

Nguy nan nào kể hết ôi eo.

Đề phòng cẩn thận trặc chân ngã,

Lúc đó chần chờ thấy khổ nghèo.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ động chẳng bằng tỉnh, tiến chẳng bằng thoái. Tuy chỉ mong được an phận thủ kỷ thế mà cũng chẳng xong. Nào chuyện thị, nào chuyện phi, thị phi đều biết cả, thế mà cũng chẳng thể tránh. Bởi thế cho nên nếu không biết nghe lời răn dạy ắt sẽ hối không kịp. Người xin phải quẻ này cần phải lo lắng giữ mình, cốt thiết chớ có vọng cầu phi nhạn.

Ý quẻ tả cảnh tình của bạn hiện nay như cưỡi ngựa ốm mà leo lên ngọn đèo hiểm nghèo, đường đi rất là khó khăn, quẻ nhắn nhủ bạn hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra khó lường trước được.

Những việc cầu xin của bạn khó được hài lòng, mà còn phải cẩn thận đề phòng thì mới yên lành. Bất thông, bất lợi. Đề phòng tai nạn hiểm nghèo. Còn nhiều gian nan, chớ tính. Biểu tượng: Ngựa.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thừa bệnh mã, thượng nguy pha, phòng thất trật, kiến la đà.

/ Cưỡi ngựa ốm lên sườn núi nguy hiểm, phải đề phòng ngã trượt, ngã trượt lỡ mất thời cơ./

Quẻ 175, thuần dương. Ma trận vận động cùng lúc hai trục 1-5-9 và 7-5-3. Một trục hung xấu (1-5-9), một trục hóa giải hung xấu (7-5-3), cảnh ngộ này ví như cưỡi con ngựa ốm lên núi. Phải đề phòng ngã trượt (1-5-9), vì nếu ngã trượt thì lỡ thời cơ (7-5-3).

Quẻ 175 hung cát song hành.

Quẻ 175 theo dịch xưa thuộc quẻ Đại Tráng, động hào Sơ cửu. Bằng lòng những gì hiện có. Là thời kiện toàn, giữ gìn cái lớn mạnh, cái hưng thịnh của thời Đại Tráng mà mình đã có, không phải lúc mong cầu thêm. Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Thời Đại Tráng mọi sự đã Đại Tráng, cần nhất giữ gìn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top