Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 171 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 171 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Nhất sự tống thành không,

Nhất sự hoàn thành hỉ.

Nhược ngộ khẩu biên nhân,

Tâm hạ kham bằng ủy.

DỊCH NGHĨA

Việc này đã hỏng thành không,

Vẫn còn việc nọ hanh thông ý tình.

Gặp người miệng lưỡi thông minh,

Ta cần ủy thác giúp mình mới nên.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: Được một nửa, mất một nửa, mất khu đất bên đông nhưng lại được đám dâu bên tây. Chỉ khi nào gặp người thân hữu họ có chữ (khẩu) ở bên lúc đó ta mới có thể tin tưởng mà ủy thác cho công việc của ta.

Người xin được quẻ này không nên băn khoăn lo lắng mà làm gì. (Chữ họ có chữ khẩu ở bên như các chữ: Đường, Lã, Châu, Nghiêm, Kiều..).

Thơ quẻ đã nói rằng: Một việc đã hỏng, một việc kia còn nên nhưng cần phải nương dựa sức người giúp mình mới có kết quả tốt đẹp. Thực vậy, chúng ta sống trên xã hội nhân quần, cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sanh tồn và cầu tiến được.

Vì giống như việc đời đâu phải mọi việc đều vừa ý toại lòng, ắt có được này mất nọ. Vậy bạn hãy nên tự nhiên nghĩa là: "Tận nhân lực tri thiên mạng" thôi.

Nhất thất, nhất đắc. Đừng lo. Nhưng cần phải có sự hỗ trợ. Cầu tài, cầu danh nên nhớ kẻ giúp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất sự tổng thành không, nhất sự hoàn thành ủy, nhược ngộ khẩu biên nhân, tâm hạ kham bằng ủy.

/ Một việc hóa thành lo, một việc hóa thành vui, nếu gặp được người bên cạnh nói lời khuyến khích, thì trong lòng cũng thấy yên./

Quẻ 171, thuần dương. Việc hỏng, việc được, lòng rối bời, cầu người chia xẻ, là sao? Quẻ 171 cần một số âm hóa giải thực trạng dương cường. Số 1 thuộc Sự Nghiệp, số 7, thuộc Tử Tức, hai việc hiện tại và tương lai đang vận động, bỗng ma trận giật mình quay lại số 1. Ấy là lẽ việc được, việc hư. Trở lại số 1, ma trận tuần tự lên số 2, số 2 thuộc Khôn âm, cung Hôn nhân, âm dương hoan phối thuận lý. Biên nhân là người sát kề, người bên cạnh, nghĩa quẻ, người khôn âm sẽ hóa giải được khúc mắc vui buồn. Lên số 2 mà trân mới bắt đầu vận động.

Quẻ 171, tiểu cát.

Lợi kiến quý, giao tiếp, hùn hạp. Lợi khai trương, xuất hành. Lợi hôn nhân tử tức. Nhưng cầu tài, cầu quan, cầu danh phải có quý nhân trợ giúp mới thành tựu, quý nhân trường hợp này, là người bên cạnh, không phân biệt nam/nữ, đăng cấp xã hội, trợ giúp tự nhiên, như ý trời.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top