Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 166 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 166 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Lôi Thủy Giải

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Thượng hạ bất hòa đồng,

Lao nhi vị hữu công.

Xuất môn thông đại đạo,

Tòng thử bảo sơ chung.

DỊCH NGHĨA

Trên dưới không hòa lại chẳng đồng,

Lao tâm đến mấy cũng hao công.

Khi ra khỏi cửa đến đường cái,

Từ đó vận trình mới hanh thông.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ hiện tại chưa làm được việc gì cả. Có cố tâm tiến tới, cũng không thể thành công. Tuy nhiên, nếu dám xuất hành ra đi thì chắc hẳn có thể tiến bộ được. Người xin quẻ này nên xuất hành ra khỏi cửa, chứ chớ nên ru rú ở nhà.

Trên dưới chưa hòa đồng nghĩa là thời vận của người chưa hanh thông nên làm gì cũng chưa nên ý nguyện chỉ hao công thôi. Đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy.

Nhưng quẻ lại nói rằng khỏi cửa đến đường cái, nghĩa là nói với bạn rằng phàm mưu tính việc gì đều cần phải tính xa, tính rộng thì công việc sở cầu mới có thể thành công mà không bị nguy hại. Nếu không ra khỏi nhà, tức là ý chí chật hẹp không thấy sáng sủa, nên tính toán đều chẳng đến đâu.

Cần đồng tâm hiệp lực và cần phải khoáng đạt, phải tính toán mới thành. Cầu tài, cầu danh có hy vọng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thượng hạ bất hòa đồng, lao nhi vị hữu công, xuất môn thông đại đạo, tòng thử bảo sơ chung.

/ Trên dưới không hòa với nhau, nhọc mệt mà chưa có công lao, ra cửa đi khắp nơi, từ đây giữ được trước sau./

Quẻ 166 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 166 tự thân vận động trục 1-6-8, số 6 còn lại lên số 7 theo bước ma trận, kết trục 6-7-2, rồi vận động toàn diện ma trận.

Số 1 dương, hai số 6 âm cùng muốn âm dương thuận lý, nhưng số 1 chỉ có thể kết hợp với một số 6, nên lâm cảnh: Thượng hạ bất hòa đồng. Giải quyết được hòa đồng, kết trục 1-6-8 cũng vô tích sự, vì ma trận không thể vận động/ lao nhi vị hữu công (nhọc mệt mà chưa có công lao). Chỉ đến khi xuất môn ( ra cửa đi khắp nơi), ám chỉ số 6 lên số 7 theo bước ma trận, kết trục 6-7-2 thì mọi việc/sự mới yên ổn.

Quẻ 166, tiền hung hậu cát.

Quẻ tu thân, lợi cầu tài, kiến quý, lợi hôn nhân tử tức.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top