Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 163 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 163 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Lôi Thủy Giải

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Ngư thượng điên,

Ty luân nhược.

Thư nhập nan,

Lục tái trước.

DỊCH NGHĨA

Cá ăn mồi đã dính câu,

Sợi dây quá yếu nào đâu vững vàng.

Nên công bắt cá gian nan,

Khỏi cần cố gắng mới màng nên công.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ công việc không phải dễ. Cần phải đem hết tâm lực tích cực thực hiện thì mới mong thành tựu. Nếu nữa đường đứt gánh, chưa xong đã bỏ, thì công việc chẳng những không thành công mà tâm lực trước đây cũng đều mất sạch. Người xin được quẻ này nên phải coi đó làm một lời khuyên chân thực nhất.

Những việc cầu xin của bạn vừa tính qua và bắt đầu trong công việc xem rất dễ dàng như con cá đã ăn câu rồi thấy chắc ăn, nhưng bất ngờ dây câu quá yếu khó kéo nổi con cá lên.

Căn cứ ý quẻ nói trên bạn muốn toại nguyện trong công việc gì thì phải dốc lòng cố công như trong quẻ thơ nói: "Phải cần cố gắng mới màng nên công".

Tưởng nên công hóa thành dở vào lúc chót, vì tài trí kém mà ra. Cần cố gắng mới mong đạt. Cầu trí, cầu danh bị cảnh trước hay, sau dở.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ngư thượng câu, ty luân nhược, thu thập nan, lực tái chước.

/ Cá mắc câu mà giây câu yếu, thu được cá khó, cần phải dùng thêm sức mới được./

Quẻ 163, âm dương thuận lý. Ma trận tự thân vận động trục 1-6-8, tiếp sau là trục 3-8-4 rồi tuần tự vận động toàn diện. Thế đi này của ma trận, dự báo là cá đã mắc câu, việc đã được, nhưng giây câu yếu, vì ma trận chưa khi nào vận động được cùng lúc hai truc, trục 1-6-8 thuyền đời năng mũi nhẹ lái, yếu. Tiếp sau trục 8-3-4 ma trận vẫn nghiêng../ Giây câu yếu, cá dễ thoát, cần có thêm sức trợ giây câu, nhưng đây là một trợ khó, trợ giây câu đang kéo cá.

Quẻ 163, tiểu cát.

Lợi việc hùn hạp, khuyếch trương, kiến quý. Lợi cầu tài, thành tựu nhựng chậm. Lợi nghiệp học, tấn học, thi cử. Lợi nhóm bạn mưu sự, hội sự. Bất lợi cầu danh, cầu quan.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top