Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 160 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 160 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Lôi Sơn Tiểu Quá

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Nhân ỷ lầu,

Hứa đa sầu.

Điềm nhiên tiến bộ,

Sự thủy vô ưu.

DỊCH NGHĨA

Người dựa lan can sầu thiết sầu,

Chẳng còn biết nghĩ đâu và đâu

Điềm nhiên tiến bộ vận thông đã,

Lúc đó mọi điều mới hết âu.

LỜI BÀN

Tựa bên lầu thường thì suy nghĩ vẩn vơ một mình thì thường để cho sầu buồn vấn vương chín khúc. Chi bằng ta có thái độ điềm nhiên đối với thế sự là hơn vì rằng mọi việc đều được hóa công an bài cả từ trước. Hãy phó mặc cho hóa công, nỗi buồn lo của ta tự nhiên tan biến.

Người xưa có câu: "Sớm nay có rượu sớm nay say" (Kim triều hữu tửu kim quý) biết đâu lại chả là một đạt quan đáng ca ngợi? Người xin được quẻ này há lại không lấy đó để suy lường. Người cầu được quẻ này ắt lo buồn không thể tả và thời vận của bạn ắt lận đận, và sự may mắn còn xa lánh đây.

Nhưng đừng nên vì vậy mà thối chí nản lòng, hãy ráng chờ qua một thời gian, để cái xui đi cái may đến thì lúc đó sẽ vui vẻ cuộc đời như hai câu sau của quẻ thơ nói: "điềm nhiên tiến bộ vận thông, lúc đó mọi điều mới hết lo âu".

Đang lo buồn vì thời vận bất tề. Nhưng chẳng sao, ẩn nhẫn qua cơn bỉ vận, thì mọi việc điều thông. Mọi sự còn chờ đợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhân ỷ lầu, hứa đa sầu, đạm nhiên tấn bộ, sự thủy vô ưu.

/ Người đứng tựa lầu, bao nhiêu nỗi sầu cứ thản nhiên tiến bước đi, thì sự việc bắt đầu hết lo sầu./

Quẻ 160 âm dương thuận lý, không hoàn thành. Ma trận 160 tự thân vận động trục 1-6-8 rồi đứng thế nặng mũi nhẹ lái, thuyền không thể tách bến. Hoàn cảnh này được văn vẻ: Người đứng tựa lầu, bao nhiêu nỗi u sầu../ Nêu cứ đứng như thuyền kia không tách bến, thi u sấu làm sao tan? Chỉ cần tách bến, tức động, vận động thì mọi u sầu đều tan biến. Động/ Vận động ở đây tức là dịch động số 0, âm, tĩnh thành số 5, dương, động, quẻ 160 thành quẻ 165. Khi thành quẻ 165, ma trận vận động cùng lúc 3 trục 1-6-8 và 5-6-4 và 1-5-9, ma trận vận động toàn diện.

Quẻ 160, không phải dạng quẻ cầu tam tài mà luận hung cát. Đây là quẻ tu thân hỷ xả, cầu thiện đức cho tâm hồn.

Đức của quẻ: / Này người đang đứng tựa lầu/ Cớ chi mặt phủ mầu sầu thê lương/ Sao không bình thản lên đường, Sầu kia rồi hết, u buồn rồi tan./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top