Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 149 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 149 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Chấn

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Nhất tam lưỡng sự,

Nhất sự lưỡng tam.

Tân hoa khô thụ,

Trực đãi giao xuân.

DỊCH NGHĨA

Một lòng hai việc lắm suy tư,

Một việc hai lòng lại bơ thờ.

Bông mới cây tàn đầu vĩnh cửu,

Hanh thông phải đợi một xuân sơ.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ thời cơ chưa tới, mưu vọng đều không thành bất tất phải phí tổn tâm sức. Mọi việc đều mơ hồ, ta quyệt phải đợi tới lúc vật đổi sao dời mới có thể thành tựu được. Người xin được quẻ này nên gác lại nổi niềm, vui với hoàn cảnh chớ có vội vã tiến gấp làm gì.

Ý quẻ nói rằng: Vận thời của bạn hiện nay, như đang trong tình trạng nan phân. Chẳng biết làm sao, nên vận trình chưa được thông, dù có may mắn gì cũng như bông mới, cây khô chẳng được lâu bền. Cầu còn lận đận chưa thể "Nhứt phàm phong thuận". Mà chỉ chờ đợi năm tới như câu thơ nói "Hanh thông phải đợi xuân sơ".

Chưa thông, chờ đợi. Trong tình trạng nan phân, thì công việc làm sao mà chạy, mà thành. Ẫn nhẫn, chờ thời mới hay. Mọi sự cầu đều dở.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất tâm lưỡng sự, nhất sự lưỡng tâm, tân hoa khô thụ, trực đãi giao xuân.

/ Một lòng hai việc, một việc hai lòng, hoa mới nẩy ở cây khô, nếu hoa muốn nở phải chờ gió xuân./

Quẻ 149, âm dương thuận lý. Ma trận tự thân vận động trục 1-9-5, tiếp sau là trục 4-9-2 rồi vận động toàn diện. Quẻ này không nói gì đến việc cầu tam tài, tất nhiên là vậy, vì hai trục vận động đã nói quá đủ về sự hưng thịnh tam tài của người gieo được quẻ. Vậy quẻ nói điều gì? Người gieo quẻ nên biết bằng lòng về sự cát vượng tam tài hiện hữu của mình, đứng tham cầu thêm, và có tham cầu cũng phải biết lắng nghĩ, phải làm theo đức tin thiện đức mách bảo, mới tránh được cái mầm của họa ách: Nhất tâm lưỡng sự, nhất sự lưỡng tâm..Đừng thấy đến cây khô còn nảy chồi, tất ra hoa, phải biết, không có gió xuân về, thì liệu cây có đơm hoa?

Quẻ 149 lợi lạc tu thân.

Đức của quẻ:/ Việc cầu muốn được phải chờ xuân sang./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top