Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 148 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 148 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Chấn

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Tiểu tử tảo xu đình,

Thanh vân cửu vấn trình.

Quý nhân lại trợ lực,

Hoa tạ tử hoàn thành.

DỊCH NGHĨA

Đứa này sớm đến triều đình,

Lâu nay hoài bảo tiên trình công danh.

Quý nhân giúp tức việc thành,

Hoa tàn quả chín tốt lành hương thơm.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ hiếu tử được phúc, hãy ra khỏi nhà mà tính chuyện làm ăn, tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Hoa rụng thì quả kết, lúc đó, điều vui mừng sẽ đầy nhà. Người xin được quẻ này có cái mừng song thu danh lẫn lợi.

Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn đã nuôi mộng từ lâu như đứa trẻ mong đạt công danh và đã sớm vào triều đình hầu vua để được ban phong vậy.

Nhưng phải có quý nhân giúp đỡ, thì ý nguyện mới thành và công việc cầu rút cuộc cũng sẽ thành đạt chỉ chờ đợi thời gian nữa thôi. Bởi câu chót của quẻ thơ nói "Hoa tuy tàn mà quả lại chín, tốt lành hương thơm".

Vận thái đến kỳ, chỉ cần thêm bàn tay quý nhân giúp là đại công ắt thành. Có thể được phong tặng chức danh cao. Tốt đẹp cho mọi sự cầu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tiểu tử tảo xu đình, thanh vân hựu vấn trình, quý nhân lại trợ lực, hoa tạ tử hoàn sinh.

/ Con em sớm phải đến sân đình, thưa hỏi đường mây, nếu được quý nhân giúp sức, hoa tàn hạt lại hoàn sinh./

Quẻ 148, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-8-6 và 4-8-3 rồi vận động toàn diện. Sự xuất hiện cùng lúc số 4 và số 8 (tiền bạc và học hành), nhấn mạnh việc đầu tư lợi lạc cho tương lai, cho con cháu, chính là việc trí thức, việc học hành. Sự đầu tư này thuận lòng trời, luôn được trợ giúp và có sức mạnh cứu nguy mọi họa ách, mọi hoàn cảnh hung xấu. Đầu tư tiến bạc quá sơm cho con cháu là việc cần xem xét kỹ lưỡng.

Quẻ 148, tiểu cát.

Vận tốt đã đến. Lợi lạc cầu được ước thấy. Đặc biệt lợi lạc nghiệp học, tấn học, việc giao tiếp, việc kiến quý cầu quan.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top