Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 147 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 147 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Chấn

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Khả súc khả sừ,

Phiến ngọc thốn châu.

Đình đình ổn ổn,

Tiền ngộ lương đồ.

DỊCH NGHĨA

Hãy nên chia dựng mến yêu,

Như dành châu ngọc ít nhiều cũng sang.

Đường đi ổn định khang trang,

Tiền đồ ngàn dặm, vận đang sắc màu.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ tích đức lại tổ tông mà hưởng đức lại con cháu. Phiến ngọc tấc châu chỉ công đức. Còn câu sau nói mọi việc đều được thuận lợi toại nguyện có thể nắm chắc trong tay, chứ không còn nghi ngại điều gì nữa. Người xin quẻ này có thể tin tưởng rằng cứ cầu là ứng.

Ý quẻ dạy rằng: Ở đời hãy hòa thuận được tức như giữ được nhiều châu ngọc vậy, ắt bước tiến trên đường đời của bạn chẳng những được thong dong bình an mà về tương lai còn sẽ được rạng rỡ nữa là khác. Vậy những việc cầu xin của bạn, nếu là mưu tính đúng đắn ắt thành đạt toại nguyện.

Đến thời rồi, lo gì nữa. Chỉ cần tu nhân, tích đức cho nhiều., thì đường đời tương lai ắt sẽ rộng mở nhiều hơn hiện tại. Cầu tài cầu danh đắc quả.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Khả súc khả trừ, phiến ngọc thốn châu, đình đình ẩn ẩn, tiền ngộ lương đồ.

/ Nên tích nên chứa mảnh ngọc tấc vàng, đừng dấu đừng giếm con đường trước mặt sẽ được vẻ vang./

Quẻ 147 âm dương thuận lý. Ma trận đứng. Nhấn mạnh: ma trận 147, ba số, mà không trục nào vận động. Ba khu vực: Sự nghiệp/ Phú quý/ Tử tức đều cần xem xét lại, tìm nguyên do vì sao ma trận thuận lý 147 khởi đã ba bước mà không trục nào vận động. Vấn đề là: Việc tích trữ mang yếu tố tiết kiệm, phòng thân khi cơ nhỡ, khác với việc dấu giếm sự gian việc lận hoặc các thủ đoạn xấu/ác trên con đường tiến thân.

Quẻ 147 lợi cầu tu thân, lợi cầu tam tài.

Đức của quẻ:/ Đã biết ngọc vàng xưa nay hiếm/ Ky cóp rồi dấu giếm làm chi/ Công danh khi đã đến kỳ/ Vẻ vang lẽ sống cười khì vàng thau../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top