Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 140 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 140 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Hỏa Thủy Vị Tế

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Ngộ bất ngộ,

Phùng bất phùng.

Nguyệt trầm hải dê,

Nhân toại mộng trung.

DỊCH NGHĨA

Gặp không gặp, có điều chi,

Phùng không phùng, thực quái kỳ lạ thay.

Trời trăng đã lặn biển tây,

Còn người nghê ngủ, thắm đầy mộng mơ.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ cái tượng: kẻ thất phu táng chí, người bạn nữ thương xuân. Hai câu thơ sau ngụ ý khuyên răng rất sâu xa. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ lấy điều đặc thất mà ban lòng khiến lo rầu táng chí.

Chi bằng phó mặc tự nhiên hòng mong điều đạt quan trong cõi thế.

Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin có thể hiệp, tính thời vận của người chiếm quẻ thì chưa gặp. Song việc đời do người ta tạo nên, đúng như có câu nói "Sự bại lâu vì" nên hãy cố gắng hăng hái cầu tiến, cũng có thể chiến thắng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ngộ bất ngộ, phùng bất phùng. Nguyệt trầm hải để, nhân lai mông trung.

/ Gặp gỡ chẳng ra gặp gỡ, như bóng trăng chìm dưới đáy biển, như người ở trong giấc chiêm bao.

Quẻ 140 âm dương thuận lý, không hoàn thành. Ma trận 140 đứng trong thế đức tin tĩnh, trì trệ, mất phương hướng. Sự nghiệp, số 1, dương, gặp gỡ số 4, Phú quý, âm. Tưởng là gặp duyên, là tốt đẹp, nào dè, số tiếp sau là 0, âm, mà là âm không có, nên Sự nghiệp và Phú quý gặp nhau nhưng không thể hoàn thành. Mới bảo: Ngộ bất ngộ, phùng bất phùng. Năng lực dịch biến 0, âm thành 5, dương là có, khả năng được quẻ 145 là có, nhưng số 5 vừa xuất hiện đã liền kết trục 4-5-6. Số 6 là quý nhân, là ngoài mình, thế nên Sự nghiệp và Phú Quý được chăng cũng chỉ là bóng trăng dưới bể, người trong chiêm bao.

Quẻ 140, hung xấu.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top