Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 133 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 133 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Phong Đỉnh

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Tâm dĩ định,

Sự hà ưu.

Kim lân dĩ thượng điếu,

Công danh nhất võng thu.

DỊCH NGHĨA

Giờ đây lòng đã bình yên,

Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu.

Cá vàng nay đã dính câu,

Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền, không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn.

Người cầu xin quẻ này, thực là may mắn thay, tất cả về công ăn việc làm, cứ theo sự trù liệu tiến tới đi, chớ đừng lo ngại gì nữa.

Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua, như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. Vậy bạn hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ, để thành đạt ý nguyện đấy.

Quẻ dạy: Tốt đẹp, cầu được ước thấy, sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . Cầu tài, cầu danh hạnh đạt. Đánh số tốt đẹp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tâm dĩ định, sự hà ưu, kim lân dĩ thượng điếu, công danh nhất võng thâu.

/ Tâm đã định rồi việc sao còn lo, cá vàng đã cắn câu, công danh thu được như trong mẻ lưới./

Quẻ 133, quẻ thuần dương. Ma trận tạm dừng chân nơi số 3. Hai số 3, cùng dương, sẽ đẩy nhau, vì vậy ma trận sẽ nhanh chóng vận động lên số 4, phú quý. Sự nghiệp (số 1) và Gia đình (số 3) đều phú quý, thật không còn mong gì hơn. Lên số 4, ma trận kết trục 4-3-8, tiếp đó là trục 8-1-6, rồi vận động toàn diện.

Quẻ 133, cát lợi mọi sự.

Đức của quẻ:/ Tâm đã an sao còn sầu?/ Cá vàng kia đã mắc câu vì mồi/ Công danh, tài lợi đến thời/ Cất lên mẻ lưới thu hồi cả hai./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top